ADR, BDO, CRO, KOBIZE, Ochrona Środowiska, Odpady, Sprawozdanie roczne ADR

Sprawozdawczość 2023 r. – najważniejsze terminy.

Sprawozdawczość 2023 r. – najważniejsze terminy.

W dzisiejszym wpisie, chcemy przypomnieć Państwu o najważniejszych terminach sprawozdawczych oraz
o nowym obowiązku importerów towarów objętych mechanizmem CBAM.

Ze względu na to, że rok 2024 jest rokiem przestępnym mamy w lutym wydłużony termin (o jeden dzień) na dopełnienie niektórych obowiązków. Pamiętajmy jednak, że nie dotyczy to wszystkich obowiązków. Ustawodawca np. w przypadku sprawozdania rocznego ADR konkretnie wskazuje na dzień 28 lutego jako ostateczny termin złożenia sprawozdania. Jak zawsze zachęcamy do przygotowania się i składania sprawozdań wcześniej. Zapraszamy do uważnego zapoznania się z poniższym zestawieniem obowiązków sprawozdawczych za rok 2023.

31 stycznia

1. Złożenie wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu
(do WIOŚ oraz do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej)

Kto składa: prowadzący zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej 

2. Złożenie informacji do Urzędu Marszałkowskiego o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. 

Kto składa: podmioty posiadające na terenie zakładu wyroby zawierające azbest               

3. Sprawozdawczość “komunalna” przekazywana wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem BDO.

Kto składa:  

 • podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
 • podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 
 • podmiot zbierający odpady komunalne frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła tzw. Skupy


Nowy obowiązek!

4. Kwartalne sprawozdanie, zawierające informacje na temat towarów objętych CBAM w okresie przejściowym.

Kategorie towarów przywożonych na teren UE objęte podatkiem węglowym CBAM w okresie przejściowym: żelazo i stal, aluminium, nawozy, energia elektryczna oraz wodór.

Kto składa:

 • importerzy towarów objętych mechanizmem CBAM,
 • pośredni przedstawiciele celni

Sprawozdanie składane za pośrednictwem rejestru przejściowego CBAM.
Aby uzyskać dostęp do rejestru wymagane jest konto na platformie usług elektronicznych skarbowo-celnych PUESC wraz z nadanym rozszerzonym uprawnień C31 „Dostęp do rejestru CBAM”. Uprawnienie to dla podmiotów zarejestrowanych i aktywnych na dzień 1 stycznia 2024 z formą reprezentacji „właściciel/osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji” powinno zostać nadane z urzędu. W innym przypadku należy złożyć wniosek na portalu PUESC „WPE0001 Rejestracja, aktualizacja reprezentacji” wraz z odpowiednim upoważnieniem.

Dostęp do rejestru przejściowego https://cbam.ec.europa.eu/declarant.

Szczegółowe informacje i aktualności znajdą Państwo na stronie KOBiZE oraz PUESC

28 lutego

1. Sprawozdanie (ADR) z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego)

Kto składa: obowiązek ten dotyczy, przewoźnika, załadowcy, rozładowującego oraz pakującego i rozlewającego (napełniającego cysterny) towary niebezpieczne, niepodlegające wyłączeniu spod przepisów.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązek dotyczy również wszystkich nadawców towarów/odpadów niebezpiecznych, czyli wszystkich podmiotów występujących w dokumentacji transportowej jako nadawca/przekazujący.

2. Wprowadzenie informacji dot. substancji kontrolowanych do Bazy Danych Sprawozdań (BDS).

Kto jest zobowiązany:

 • podmioty przywożące, wywożące, stosujące itd. substancje kontrolowane (SZWO i FCG klimatyzacja i chłodzenie) m.in. firmy serwisujące sprzęt chłodniczy i klimatyzacyjny np. warsztaty samochodowe.

29 lutego

1. Złożenie raportu dotyczącego emisji zanieczyszczeń do powietrza
(do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami – KOBiZE)
 

Kto składa: podmioty korzystające ze środowiska w sposób gospodarczy np.:

 • podmioty posiadające pojazdy silnikowe (samochody osobowe i ciężarowe, wózki widłowe, maszyny robocze, agregaty). Raport należy składać niezależnie od wielkości emisji, co oznacza, że nawet przy jednym aucie przedsiębiorca ma taki obowiązek
 • podmioty wykorzystujące kotły opalane paliwem stałym lub gazowym,
 • zakłady produkcyjne,
 • zakłady prowadzące procesy spawania, malowania, klejenia lub innych procesów produkcyjnych w wyniku których powstają emisje,
 • wszystkie placówki, które korzystają z urządzeń chłodniczych i w wyniku ich eksploatacji czynnik chłodniczy się ulotnił (awarie, serwis i uzupełnianie czynnika chłodniczego),
 • w większości województw należy także rozliczać środki do dezynfekcji np. rąk

Jak się przygotować do sprawozdawczości za 2023 r.

2. Uiszczenie opłaty rocznej do rejestru BDO
(na konto Urzędu Marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy) 

Kto opłaca: 

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele 
 • wprowadzający baterie lub akumulatory 
 • wprowadzający pojazdy 
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań 
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach 
 • wprowadzający na terytorium kraju opony 
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe 

UWAGA: opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

15 marca 2023

1. Złożenie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
(do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem BDO)

Kto składa: 

 • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów w tym prowadzący ewidencję uproszczoną (poza transportującym odpady), 
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami 
 • podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych 
 • zbierający odpady 
 • przetwarzający odpady 

2. Sprawozdania produktowe i opakowaniowe
(do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem BDO)

Kto składa? Podmioty, które m.in.:

 • importują, eksportują, produkują opakowania, 
 • wprowadzają po raz pierwszy do obrotu produkty np.:
  • oleje, opony, preparaty smarowe
  • produkty w opakowaniach na rynek, 
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny 
  • baterie lub akumulatory

3. Wpłacenie opłaty produktowej za 2023 r. (na konto Urzędu Marszałkowskiego)

Kto opłaca: podmioty, które nie skorzystają ze zwolnienia w postaci pomocy de minimis 

 • wprowadzający baterie i akumulatory. 
 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny 
 • wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy (w tym również gastronomia oferująca posiłki na wynos, sklepy internetowe i zakłady produkcyjne pakujące produkty do wysyłki) 

Podmioty korzystające z pomocy de minimis muszą w tym terminie złożyć wniosek o jej udzielenie. 

31 marca 2023

1. Złożenie sprawozdań za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisyjnych opłatowych) sporządzonych na podstawie wykonanych raportów do KOBIZE
(do właściwego Urzędu Marszałkowskiego)

Kto składa: podmioty korzystające ze środowiska w sposób gospodarczy np. 

 • podmioty posiadające pojazdy silnikowe (samochody osobowe i ciężarowe, wózki widłowe, maszyny robocze).,
 • podmioty wykorzystujące kotły opalane paliwem stałym lub gazowym,
 • zakłady produkcyjne,
 • zakłady prowadzące procesy spawania, malowania, klejenia lub innych procesów produkcyjnych w wyniku których powstają emisje.
 • wszystkie placówki, które korzystają z urządzeń chłodniczych i w wyniku ich eksploatacji czynnik chłodniczy się ulotnił (awarie, serwis i uzupełnianie czynnika chłodniczego).
 • w większości województw należy także rozliczać środki do dezynfekcji np. rąk.

W przypadku sprawozdania za gospodarcze korzystanie ze środowiska przedsiębiorca, którego opłata nie przekracza 100 zł, nie wysyła sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego. Ma jednak obowiązek przygotowania go lub danych potwierdzających wielkość opłaty oraz przechowywania go przez następne 5 pełnych lat. 

2. Wniesienie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
(na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego)

Kto opłaca: podmioty korzystające ze środowiska w sposób gospodarczy np. 

 • podmioty posiadające pojazdy silnikowe (samochody osobowe i ciężarowe, wózki widłowe, maszyny robocze).,
 • podmioty wykorzystujące kotły opalane paliwem stałym lub gazowym,
 • zakłady produkcyjne,
 • zakłady prowadzące procesy spawania, malowania, klejenia lub innych procesów produkcyjnych w wyniku których powstają emisje.
 • wszystkie placówki, które korzystają z urządzeń chłodniczych i w wyniku ich eksploatacji czynnik chłodniczy się ulotnił (awarie, serwis i uzupełnianie czynnika chłodniczego).
 • w większości województw należy także rozliczać środki do dezynfekcji np. rąk.

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. 

Jeśli pojawiają się u Państwa pytania dotyczące raportów, sprawozdań i obowiązków opłatowych lub potrzebujecie wprowadzić nowych pracowników w te obowiązki, serdecznie zapraszamy na nasze szkolenia prowadzone przez doświadczonych ekspertów. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na każde pytanie i udzielić praktycznych porad dostosowanych do specyfiki Państwa działalności.

Kalendarz szkoleń.

Dodaj komentarz

− 4 = 2