IMDG

DGD – Dangerous Goods Declaration

Czy wiesz jak prawidłowo wypełnić DGD – Dangerous Goods Declaration? Nieprawidłowo wypełniony DGD może narazić zdrowie i życie pracowników lądowych i morskich.

Należy pamiętać, że transporcie morskim decyzja o umieszczeniu kontenera w określonym miejscu na pokładzie statku pochodzi wyłącznie z informacji podanych w DGD. Większość zainteresowanych stron nie widzi fizycznie opakowań lub pojemników z etykietami, znakami lub tabliczkami. Oby prawidłowo zastosować zasady segregacji i sztauowania na statku należy mieć prawdziwe i dokładne dane.

Za wypełnienie DGD odpowiedzialny jest nadawca. Niestety zdarzają się sytuacje w których nadawca wypełniając DGD robi to nieprawidłowo. Może to spowodować szereg nieprzyjemnych konsekwencji.

To jak powinien wyglądać prawidłowo wypełniony DGD?

Na wstępie muszę zaznaczyć, że przepisy IMDG nie wskazują jednego jednego konkretnego wzoru dokumentu przewozowego. Zgodnie z przepisami 5.4.1 IMDG wymagany jest określony zapis identyfikujacy ładunek. Oznacza to, że jakikolwiek dokument, który będzie zawierał informacje zgodne  w formie i treści z wymaganiami IMDG, powinien być uznany za prawidłowy. Bo nie chodzi tutaj o wzór dokumentu tylko o informacje jakie on zawiera. Do wyboru jednak mamy dwa wzory dokumentów. Jeden  to Multimodal Dangerous Goods Form – dokument multimodalny, którego wzór znajduje się w przepisach IMDG ( a także ADR, RID). Drugim dokumentem jest DGD – IMO Dangerous Goods Declaration.

Informacje zawarte w DGD.

Podstawowymi informacjami, które powinien zawierać DGD są informacje identyfikujące materiały niebezpieczne znajdujące się w kontenerze lub w pojeździe. Informacjami tymi są:

 1. Numer UN poprzedzony skrótem UN.
 2. Prawidłowa nazwa przewozowa (Proper Shipping Name – PSN) uzupełniona nazwą techniczną, jeżeli w kolumnie 6 listy towarów niebezpiecznych IMDG zamieszczony jest przepis szczególny 274 lub 318.
 3. Podstawową klasę zagrożenia, z tym, że dla klasy 1 podaje się również podklasę i grupę zgodności.
 4. Podane w nawiasie, dodatkowe zagrożenia, pod warunkiem, że występują.
 5. Grupa pakowania, pod warunkiem, że jest przypisana. Grupa pakowania może być poprzedzona skrótem PG.

np.

UN 1098, ALLYL ALCOHOL, 6.1, (3), PG I,

Jak widzicie prawidłowa nazwa przewozowa (PSN) podana jest w języku angielskim. W transporcie morskim towarów niebezpiecznych jest to język obowiązujący. Nie możemy sobie pozwolić na zapisy po francusku czy niemiecku – tak jak ma to miejsce w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Nie wpisujemy również zapisów w języku kraju nadania.

Z punktu widzenia legalności dokumentacji bardzo ważne jest zachowanie kolejności zapisu. ( 1-2-3-4-5). Kodeks IMDG wyraźnie określa to w zapisie 5.4.1.4.2.

Dodatkowe zapisy DGD.

Prawidłowa nazwa przewozowa w opisie towarów niebezpiecznych powinna być uzupełniona w następujący sposób:

 • prawidłową nazwą techniczną dla ładunków przewożonych jako N.O.S
UN 1993, FLAMMABLE LIQUID, N.O.S (contains methanol and acetone);
UN 2902, PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (drazoxolon)
 • zapisem “EMPTY UNCLEANED” lub “RESIDUE LAST CONTAINED” zapisanych bezpośrednio po prawidłowej nazwie przewozowej w przypadku przewozu pustych, nieoczyszczonych opakowań, kontenerów, zbiorników, zawierających pozostałości po towarach niebezpiecznych.
UN 1993, FLAMMABLE LIQUID, N.O.S (contains methanol and acetone)
EMPTY     UNCLEANED
UN 2902, PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (drazoxolon) EMPTY    UNCLEANED
 • w przypadku przewozu odpadów przywożonych w celu utylizacji prawidłową nazwę przewozowa poprzedza wyraz WESTE
UN 1993, WASTE FLAMMABLE LIQUID, N.O.S (contains methanol and   acetone)
UN 2902,WASTE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (drazoxolon)
 • towary niebezpieczne przewożone w podwyższonej temperaturze – 100 °C
  ( ciekłe) i 240 °C ( stałe)   – jeśli w prawidłowej nazwie przewozowej nie ma informacji na temat warunków transportu w podwyższonej temperaturze, przez użycie terminów MOLTEN lub ELEVATED TEMPERATURE, prawidłowa nazwa przewozowa powinna być poprzedzona zwrotem HOT
 • temperatura zapłonu dla towarów o temperaturze zapłonu 60 °C lub niższej.
UN 1098, ALLYL ALCOHOL 6.1 (3) I (21°C c.c.)
UN 1098, ALLYL ALCOHOL, class 6.1, (class 3), PG I, (21°C c.c.)
 • substancje zanieczyszczające środowisko morskie “ MARINE POLLUTANT”
UN 3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (cadmium sulfide, isodecyl diphenyl phosphate), 9, III, Marine Pollutant
UN 2761, Organochlorine pesticide, solid, toxic, (Aldrin 19%), class 6.1, PG III, MARINE POLLUTANT

może być uzupełniona sformułowaniem: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

UN 1092, Acrolein, stabilized, class 6.1 (3), PG I, (-24°C c.c.), MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

Po opisie towarów niebezpiecznych umieszcza się w dokumencie przewozowym następujące informacje:

 • całkowita ilość towarów niebezpiecznych. W przypadku klasy 1 podawana jest ilość netto materiału wybuchowego
 • określenie liczby i rodzaju opakowań z towarem niebezpiecznym. Liczba, rodzaj i pojemność każdego opakowania wewnętrznego w opakowaniu zewnętrznym opakowania kombinowanego nie musi być wskazana.
 • informacja, że towar niebezpieczny jest przewożony według wymagań specjalnych LQ lub EQ
 • jeżeli towary niebezpieczne są przepakowane w opakowania awaryjne to w dokumencie przewozowym należy umieścić zapis: „SALVAGE PACKAGING” or „SALVAGE PRESSURE RECEPTACLE”
 • jeśli prawidłowa nazwa przewozowa jest poprzedzona sformułowaniem “STABILIZED” wymagana jest temperatura kontrolowana oraz temperatura zagrożenia:
  Control temperature: …°C          Emergency temperature: …°C”.
 • w dokumencie przewozowym dla towarów zakaźnych klasy 6.2 należy podać pełny adres dostawcy oraz imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za ładunek.
 • aerozole większe niż 1 litr powinny być deklarowane w dokumencie przewozowym.

Dangerous Goods Declaration powinno również zawierać stwierdzenie, że towar może być przyjęty do transportu, ponieważ jest opakowany i  oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oświadczenie to może stanowić jednak część innego dokumentu, dotyczącego transportu towarów niebezpiecznych. 

Wzór DGD DGD example

Jeśli chcesz zlecić wypełnienie DGD lub jesteś zainteresowany współpracą lub szkoleniami w zakresie transportu towarów niebezpiecznych drogą morską ( a także drogową czy kolejową) zapraszam do kontaktu: sz@niebezpiecznalogistyka.pl

Doradca ADR/IMDG Code

Sylwia Zielińska
Doradca ds. bezpieczeństwa
ADR/RID/IMDG/IATA-DGR

3 komentarze

 • Reply

  ADR-service JSz

  25 października 2018

  Dzień dobry Pani Sylwio. Chciałem zasięgnąć informacji od fachowca. Czy certyfikat pakowania kontenera/pojazdu wymagany jest dla plandeki która będzie się przeprawiać ze Szwecji do Polski?

Dodaj komentarz

+ 19 = 26