Bez kategorii, Ochrona Środowiska

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji do Centralnego Rejestru Emisyjności Budynków w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2022 roku.

W związku z licznymi wątpliwościami w tej dziedzinie, przypominam że deklarację składa właściciel lub zarządca budynku. UWAGA! W tym przypadku pojęcie zarządca budynku NIE jest tożsame z pojęciem administratora budynku.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 czerwca 2002 roku (sygn. akt IV SA 2231/00), w którym stwierdził, że pojęcie zarządu używane w ustawodawstwie (ustawa o gospodarce nieruchomościami) ma określone, odmienne od administrowania, znaczenie normatywne. Z reguły zarządca ma szersze od administratora możliwości w zakresie obowiązków i uprawnień co do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania obiektem budowlanym, które nie są uzależnione w takim stopniu jak czynności administratora od woli (dyspozycji) oraz środków właściciela obiektu budowlanego.

W żadnym natomiast razie nie można przyjąć, że każdy administrator jest równocześnie zarządcą obiektu budowlanego. Tym samym najemca nieruchomości może stać się jego zarządcą zgodnie z podpisaną umową najmu.

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy również budynków podłączonych do sieci ciepłowniczych! Również centralnych.

Zasada jest prosta. Każda nieruchomość musi mieć złożoną deklarację.

Każdy istniejący budynek musi być ujęty w deklaracji. Jeżeli na terenie nieruchomości znajduje się więcej niż jeden budynek, taka informacja musi się pojawić w deklaracji do CEEB.

Zgłaszamy zarówno sposób ogrzewania nieruchomości (CO), jak również sposób ogrzewania wody użytkowej (CWU). Jeżeli mamy kominek, którego używamy tylko okazjonalnie, także ujmujemy go w deklaracji.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow#k1

w dziale V. JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ DO BAZY CEEB (STUDIA PRZYPADKÓW).

Deklaracje  można składać:       

  1. w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, umożliwiający oszczędność czasu i pieniędzy, bez potrzeby wychodzenia z domu. Zachęcam wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. 
  2. w formie papierowej – wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Jeżeli nie jesteście Państwo pewni czy właściciel lub zarządca nieruchomości złożył deklarację, poproście o oświadczenie, że to zrobił. Przykładową treść oświadczenia znajdziecie poniżej.

Sankcje za niezłożenie deklaracji.

Za niezłożenie w wyznaczonym terminie, czyli do 30 czerwca 2022, deklaracji do ewidencji CEEB, można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, to może ona wynieść nawet do 5 tys. zł.

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim organ wykonawczy (w tym wypadku: wójt, burmistrz lub prezydent miasta) „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, składając stosowną deklarację  w ramach czynnego żalu.

Wzór oświadczenia właściciela / zarządcy

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że będąc właścicielem /  zarządcą nieruchomości adres: …….. (kod pocztowy) ………… (miejscowość) ………………….. (ulica i numer) złożyłem wymaganą deklaracje do CEEB. Niniejsze oświadczenie składam świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodaj komentarz

14 + = 22