Browse Category by Bez kategorii
Bez kategorii

Magazynowanie odpadów – zmiany od 1 stycznia 2021 roku

W dniu 8 października br. w dzienniku ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ministra klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Wnosi ono istotne zmiany w zakresie miejsc i sposobów magazynowania odpadów, które dotychczas były tylko ogólnikowo opisane w ustawie o odpadach w artykule 25.
Wspomniane zmiany zostały w tym artykule podzielone zostały na 3 kategorie:
1. Magazynowanie odpadów przez pierwotnych wytwórców odpadów,
2. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych,
3. Terminy w jakich należy dostosować miejsca i sposoby magazynowania odpadów do wymogów wskazanych w rozporządzeniu i komplikacje z tym związane.

1. Pierwotnych wytwórców odpadów podzielono na 2 kategorie:
Mali wytwórcy odpadów – nie posiadający pozwolenia na wytwarzanie odpadów czyli wytwarzający do 1 Mg odpadów niebezpiecznych i co bardzo ważne, wytwarzający do 100 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.
Niestacjonarni wytwórcy odpadów – podmioty świadczące usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw.
Dla tych 2 kategorii wytwórców stworzono art 4 niniejszego rozporządzenia, który jest stosunkowo łagodny i nie niesie za sobą wielkich zmian dla wytwórców odpadów.

Pozostali wytwórcy odpadów będą mieli obowiązek dostosowania miejsc i sposobów magazynowania odpadów. Najczęściej będzie to miało miejsce z chwilą upływu terminu posiadanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów, gdyż zazwyczaj w obecnych pozwoleniach są określone powyższe warunki. Jednak w sytuacji, kiedy w obecnym pozwoleniu powyższe warunki nie zostały określone konieczne będzie dostosowanie obowiązującej decyzji w ciągu 48 miesięcy.

2. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych zostało obarczone dodatkowymi zobowiązaniami. Również pierwotni wytwórcy odpadów muszą się do tego dostosować. Chodzi o obowiązek „etykietowania” odpadów z gwiazdką o ile przechowywane są w pojemnikach większych niż 5 litrów. Z obowiązku „etykietowania” zwolniono podmioty opisane w pkt 1.
Wzór etykiety określa załącznik do rozporządzenia. Powinna ona być czytelna i trwała, w szczególności odporna na warunki atmosferyczne.
Etykieta ma mieć wymiary minimum 150 mm szerokości i minimum 210 mm wysokości i zawierać napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE” oraz wskazanie: kodu i rodzaju magazynowanych odpadów, zawartości opakowania, pojemnika, kontenera, zbiornika lub worka, adresu miejsca magazynowania odpadów i daty rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu.

Etykieta może zawierać także inne informacje dotyczące magazynowanych odpadów, w szczególności branżowe oznaczenia. Jednak, rozporządzenie dopuszcza stosowanie innych, wdrożonych przez posiadacza odpadów metod oznakowania opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, jeżeli oznakowania zawierają wymienione tu informacje oraz jest zapewniona możliwość aktualizacji tych informacji.

Ważne
Przepisów powyższych nie stosuje się do zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Tego rodzaju odpady magazynuje się na zasadach określonych w art. 11 rozporządzenia.

Jeżeli odpady niebezpieczne w dniu 1 stycznia 2021 roku będą znajdowały się u zbierającego lub przetwarzającego odpady, to on będzie zobowiązany do sporządzenia etykiet zgodnie z art 15 niniejszego rozporządzenia.

3. Terminy i komplikacje z nimi związane.
Obowiązek dostosowania miejsc i sposobów magazynowania odpadów do wymagań opisanych w omawianym rozporządzeniu dotyczy wszystkich magazynujących odpady, zarówno wytwórców odpadów jak i zbierających lub przetwarzających odpady.
Wytwórcy opisani w pkt 1 mają najmniejsze wymagania i najkrótszy okres na ich spełnienie bo tylko 12 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia czyli do 1 stycznia 2022 roku.
Podmioty prowadzące działalność w zakresie demontażu pojazdów czyli tzw. SPD mają 24 miesiące na dostosowane się do wymagań określonych w rozporządzeniu.
Pozostali wytwórcy, zbierający lub przetwarzający odpady mają 48 miesięcy ale… jeżeli w tym okresie upływa termin posiadanego pozwolenia lub zezwolenia to nie uzyskają oni nowego bez dostosowania się do wymagań określonych w rozporządzeniu. Tym samym dostosowanie się będzie wymagało inwestycji w tym zakresie np. budowa zadaszonych boksów lub utwardzenie i wyposażenie w system zbierania odcieków miejsc w których będą magazynowane odpady.


Niestety to nie koniec problemów. Zmiany będą skutkowały koniecznością ponownego opracowania operatów p.poż oraz uzgodnienia warunków ochrony p.poż z Powiatowym (Miejskim) Komendantem Państwowej Straży Pożarnej i uzyskania postanowienia o uzgodnieniu tych warunków. Zarówno operat, jak i postanowienie są niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Bez kategorii, Ochrona Środowiska, Odpady, Odpady niebezpieczne

Zwolnienie z obowiązku wpisu do BDO – nowe rozporządzenie na Nowy Rok

Zwolnienie z obowiązku wpisu do BDO – nowe rozporządzenie.

Nowy Rok i nowe rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. I w końcu ukłon w stronę małych przedsiębiorców.

Co to w praktyce oznacza?

Lista odpadów została rozszerzona między innym o odpady opakowaniowe z grupy 15 katalogu odpadów. Co ważne zostały również uwzględnione odpady opakowaniowe NIEBEZPIECZNE tzn.:

15 01 10* – Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – limit 200 kg na rok,

15 01 11* – Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – limit 50 kg na rok.

(w rozporządzeniu kod 15 01 11* jest określone jako kod ex ponieważ nie obejmuje opakowań mogących zawierać azbest – tak jak oryginalny kod z katalogu odpadów).

Kto dzięki temu został zwolniony z obowiązku?

Continue Reading

Bez kategorii

Sprawozdanie roczne ADR

W związku z tym, że okras sprawozdawczy się kończy wklejam stary ale aktualny  wpis o sprawozdaniu rocznym. Pamiętajcie termin złożenia w WITD  mija 28 lutego!

Sprawozdanie roczne ADR –  to jest to o czym myśli doradca pod koniec każdego roku.

Myślę i ja. Jest to idealny moment żeby je scharakteryzować. Opisać kto jakie ma prawa i obowiązki, wskazać ustawowe terminy, oraz wymienić  czyhające na nas kary.

Nad sensem corocznego raportowania nie będę się skupiać, celem jego bowiem nie jest, jakby się mogło wydawać, statystyka ilości przewożonych towarów niebezpiecznych. Celem sprawozdań rocznych ADR jest zbieranie danych o podmiotach zajmujących się przewozem, załadunkiem, rozładunkiem.
Statystyki, na podstawie danych ze sprawozdań są tworzone, ale można się zastanowić nad ich realnością jeśli każdy kilogram towaru niebezpiecznego może być przewieziony przez kilku przewoźników a oczywiście każdy z nich złoży sprawozdanie ?

Uważam, że celem sprawozdania jest zbieranie i katalogowanie przewoźników, oraz załadowców i rozładowujących. Na szczęście katalog ten nie służy jako baza adresowa do przyszłych kontroli. Możesz być jednak pewny, że po kontroli drogowej, odpowiednie służby sprawdzą  katalogi. Jeśli w nich figurujesz sprawa najczęściej na tym się kończy, natomiast jeżeli nie złożyłeś sprawozdania  to możesz spodziewać się wizyty inspektorów ( ITD)

Spotkałam się w swojej praktyce z przypadkiem, że ITD czekało z kontrolą do końca lutego następnego roku. Kontrolowanym nie był przewoźnik, a nadawca, który również ma obowiązek złożyć sprawozdanie roczne ADR. Nadawca dostał karę za brak sprawozdania  ( 5000 zł) oraz za brak wyznaczonego, w czasie kontroli pojazdu na drodze, doradcy ds. bezpieczeństwa ( 5000 zł ). Zaznaczę, że nadawca nawet nie wiedział, że pojazd przewożący nadane przez niego towary niebezpieczne był kontrolowany. Co więcej kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Żeby nie przedłużać napiszę w punktach co i jak i kiedy:
 1. Kto jest obowiązany do złożenia sprawozdania rocznego ADR?
  Obowiązek ten dotyczy, przewoźnika, załadowcy, rozładowującego oraz pakującego i rozlewającego ( napełniającego cysterny) towary niebezpieczne,  nie podlegające wyłączeniu spod przepisów. Więcej o wyłączeniach znajdziesz tu.
 2.  Kto jest uprawniony do sporządzenia sprawozdania?
  Sprawozdanie sporządzić może jedynie doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Sprawozdanie to później jest zatwierdzane przez przedsiębiorcę – przewoźnika, załadowcę, rozładowującego.
 3. W jakim terminie należy złożyć sprawozdanie?
  Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych ustala termin na złożenie sprawozdania na dzień 28 lutego.
 4. Jakie kary obowiązują za brak sprawozdania lub niezłożenie go w terminie?
  Jeżeli od ustawowo określonego terminu (do dnia 28 lutego) do dnia przesłania sprawozdania nie upłynęło 14 dni – 200 zł.
  Jeżeli od ustawowo określonego terminu (do dnia 28 lutego) do dnia przesłania sprawozdania upłynęło co najmniej 14 dni – 2000 zł.
  Jeżeli od ustawowo określonego terminu (do dnia 28 lutego) przesłania sprawozdania upłynęły co najmniej 3 miesiące – 5000 zł.

Przedsiębiorca składający sprawozdanie roczne ADR ma obowiązek przechowywania jego kopii przez okres 5 lat, co oznacza możliwość weryfikowania złożenia sprawozdania właśnie przez ten okres czasu.  Ja sama przechowuje ponad tysiąc sprawozdań moich klientów – od 2003 roku się tego troszeczkę uzbierało ?

Na koniec chciałabym zaapelować i namówić do składania sprawozdań. Często spotykam się z obawą, że złożony do ITD formularz sprawozdania jest zaproszeniem do kontroli a tak naprawdę jest to raczej świadectwo posiadania doradcy ds. bezpieczeństwa. Ryzyko kontroli zakończonej wielotysięczną karą zdecydowanie się zmniejsza.

Jeśli chcecie zapoznać się ze wzorem sprawozdania rocznego to zapraszam do rozporządzenia. 

Przypominam, że moje wpisy mają jedynie ogólny charakter informacyjny.  Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to śmiało pisz.  Na każde pytanie związane z tematyką transportu towarów niebezpiecznych postaram się odpowiedzieć rzeczowo i merytorycznie. 

Sylwia Zielińska|
Doradca ADR/RID/IATA-DGR/IMDG-Codetel
tel: 604 511 661

sz@niebezpiecznalogistyka.pl

Bez kategorii

Przejazd ADR przez tunele

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.  2004/54/WE określiła minimalne wymagania bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej.  Już dziesięć lat temu ADR wprowadził przepisy regulujące ograniczenia materiałów  transporcie materiałów niebezpiecznych w tunelach. Tunele zostały podzielone na pięć kategorii ( A, B, C, D i E ) dla których występują różne ograniczenia w przewozie towarów niebezpiecznych. Planując trasę pojazdu z ładunkiem niebezpiecznym należy brać pod uwagę ograniczenia przejazdu przez tunele.

Przejazd przez tunele.

Tunele w europie. ( kliknij i pobierz )

Kategoria tunelu określana jest zawsze przez właściwą władze na podstawie działu 1.9 ADR. Określenie kategorii tunelu powinno być dokonane z uwzględnieniem trzech głównych zagrożeń, które mogą spowodować liczne ofiary lub poważne uszkodzenia konstrukcji tunelu tj: Continue Reading

Bez kategorii

Wesołych Świąt

Idą Święta, więc chciałabym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech ten wyjątkowy czas upłynie wam w miłej, spokojnej atmosferze.  Życzę Wam realizacji najskrytszych marzeń, dużo szczęścia i sukcesów. A w Nowym Roku życzę optymizmu, poznawania wspaniałych ludzi, samorozwoju i satysfakcji. Czyli generalnie to czego sama bym sobie życzyła:)