Bez kategorii

Magazynowanie odpadów – zmiany od 1 stycznia 2021 roku

Magazynowanie odpadów – zmiany od 1 stycznia 2021 roku

W dniu 8 października br. w dzienniku ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ministra klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Wnosi ono istotne zmiany w zakresie miejsc i sposobów magazynowania odpadów, które dotychczas były tylko ogólnikowo opisane w ustawie o odpadach w artykule 25.
Wspomniane zmiany zostały w tym artykule podzielone zostały na 3 kategorie:
1. Magazynowanie odpadów przez pierwotnych wytwórców odpadów,
2. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych,
3. Terminy w jakich należy dostosować miejsca i sposoby magazynowania odpadów do wymogów wskazanych w rozporządzeniu i komplikacje z tym związane.

1. Pierwotnych wytwórców odpadów podzielono na 2 kategorie:

Mali wytwórcy odpadów – nie posiadający pozwolenia na wytwarzanie odpadów czyli wytwarzający do 1 Mg odpadów niebezpiecznych i co bardzo ważne, wytwarzający do 100 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.
Niestacjonarni wytwórcy odpadów – podmioty świadczące usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw.
Dla tych 2 kategorii wytwórców stworzono art 4 niniejszego rozporządzenia, który jest stosunkowo łagodny i nie niesie za sobą wielkich zmian dla wytwórców odpadów.

Pozostali wytwórcy odpadów będą mieli obowiązek dostosowania miejsc i sposobów magazynowania odpadów. Najczęściej będzie to miało miejsce z chwilą upływu terminu posiadanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów, gdyż zazwyczaj w obecnych pozwoleniach są określone powyższe warunki. Jednak w sytuacji, kiedy w obecnym pozwoleniu powyższe warunki nie zostały określone konieczne będzie dostosowanie obowiązującej decyzji w ciągu 48 miesięcy.

2. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych zostało obarczone dodatkowymi zobowiązaniami. Również pierwotni wytwórcy odpadów muszą się do tego dostosować. Chodzi o obowiązek „etykietowania” odpadów z gwiazdką o ile przechowywane są w pojemnikach większych niż 5 litrów. Z obowiązku „etykietowania” zwolniono podmioty opisane w pkt 1.
Wzór etykiety określa załącznik do rozporządzenia. Powinna ona być czytelna i trwała, w szczególności odporna na warunki atmosferyczne.
Etykieta ma mieć wymiary minimum 150 mm szerokości i minimum 210 mm wysokości i zawierać napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE” oraz wskazanie: kodu i rodzaju magazynowanych odpadów, zawartości opakowania, pojemnika, kontenera, zbiornika lub worka, adresu miejsca magazynowania odpadów i daty rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu.

Etykieta może zawierać także inne informacje dotyczące magazynowanych odpadów, w szczególności branżowe oznaczenia. Jednak, rozporządzenie dopuszcza stosowanie innych, wdrożonych przez posiadacza odpadów metod oznakowania opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, jeżeli oznakowania zawierają wymienione tu informacje oraz jest zapewniona możliwość aktualizacji tych informacji.

Ważne
Przepisów powyższych nie stosuje się do zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Tego rodzaju odpady magazynuje się na zasadach określonych w art. 11 rozporządzenia.

Jeżeli odpady niebezpieczne w dniu 1 stycznia 2021 roku będą znajdowały się u zbierającego lub przetwarzającego odpady, to on będzie zobowiązany do sporządzenia etykiet zgodnie z art 15 niniejszego rozporządzenia.

3. Terminy i komplikacje z nimi związane.
Obowiązek dostosowania miejsc i sposobów magazynowania odpadów do wymagań opisanych w omawianym rozporządzeniu dotyczy wszystkich magazynujących odpady, zarówno wytwórców odpadów jak i zbierających lub przetwarzających odpady.
Wytwórcy opisani w pkt 1 mają najmniejsze wymagania i najkrótszy okres na ich spełnienie bo tylko 12 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia czyli do 1 stycznia 2022 roku.
Podmioty prowadzące działalność w zakresie demontażu pojazdów czyli tzw. SPD mają 24 miesiące na dostosowane się do wymagań określonych w rozporządzeniu.
Pozostali wytwórcy, zbierający lub przetwarzający odpady mają 48 miesięcy ale… jeżeli w tym okresie upływa termin posiadanego pozwolenia lub zezwolenia to nie uzyskają oni nowego bez dostosowania się do wymagań określonych w rozporządzeniu. Tym samym dostosowanie się będzie wymagało inwestycji w tym zakresie np. budowa zadaszonych boksów lub utwardzenie i wyposażenie w system zbierania odcieków miejsc w których będą magazynowane odpady.


Niestety to nie koniec problemów. Zmiany będą skutkowały koniecznością ponownego opracowania operatów p.poż oraz uzgodnienia warunków ochrony p.poż z Powiatowym (Miejskim) Komendantem Państwowej Straży Pożarnej i uzyskania postanowienia o uzgodnieniu tych warunków. Zarówno operat, jak i postanowienie są niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Dodaj komentarz

+ 88 = 94