Browse Author by Małgorzata Solarska-Zielińska
Bez kategorii

Magazynowanie odpadów – zmiany od 1 stycznia 2021 roku

W dniu 8 października br. w dzienniku ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ministra klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Wnosi ono istotne zmiany w zakresie miejsc i sposobów magazynowania odpadów, które dotychczas były tylko ogólnikowo opisane w ustawie o odpadach w artykule 25.
Wspomniane zmiany zostały w tym artykule podzielone zostały na 3 kategorie:
1. Magazynowanie odpadów przez pierwotnych wytwórców odpadów,
2. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych,
3. Terminy w jakich należy dostosować miejsca i sposoby magazynowania odpadów do wymogów wskazanych w rozporządzeniu i komplikacje z tym związane.

1. Pierwotnych wytwórców odpadów podzielono na 2 kategorie:
Mali wytwórcy odpadów – nie posiadający pozwolenia na wytwarzanie odpadów czyli wytwarzający do 1 Mg odpadów niebezpiecznych i co bardzo ważne, wytwarzający do 100 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.
Niestacjonarni wytwórcy odpadów – podmioty świadczące usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw.
Dla tych 2 kategorii wytwórców stworzono art 4 niniejszego rozporządzenia, który jest stosunkowo łagodny i nie niesie za sobą wielkich zmian dla wytwórców odpadów.

Pozostali wytwórcy odpadów będą mieli obowiązek dostosowania miejsc i sposobów magazynowania odpadów. Najczęściej będzie to miało miejsce z chwilą upływu terminu posiadanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów, gdyż zazwyczaj w obecnych pozwoleniach są określone powyższe warunki. Jednak w sytuacji, kiedy w obecnym pozwoleniu powyższe warunki nie zostały określone konieczne będzie dostosowanie obowiązującej decyzji w ciągu 48 miesięcy.

2. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych zostało obarczone dodatkowymi zobowiązaniami. Również pierwotni wytwórcy odpadów muszą się do tego dostosować. Chodzi o obowiązek „etykietowania” odpadów z gwiazdką o ile przechowywane są w pojemnikach większych niż 5 litrów. Z obowiązku „etykietowania” zwolniono podmioty opisane w pkt 1.
Wzór etykiety określa załącznik do rozporządzenia. Powinna ona być czytelna i trwała, w szczególności odporna na warunki atmosferyczne.
Etykieta ma mieć wymiary minimum 150 mm szerokości i minimum 210 mm wysokości i zawierać napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE” oraz wskazanie: kodu i rodzaju magazynowanych odpadów, zawartości opakowania, pojemnika, kontenera, zbiornika lub worka, adresu miejsca magazynowania odpadów i daty rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu.

Etykieta może zawierać także inne informacje dotyczące magazynowanych odpadów, w szczególności branżowe oznaczenia. Jednak, rozporządzenie dopuszcza stosowanie innych, wdrożonych przez posiadacza odpadów metod oznakowania opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, jeżeli oznakowania zawierają wymienione tu informacje oraz jest zapewniona możliwość aktualizacji tych informacji.

Ważne
Przepisów powyższych nie stosuje się do zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Tego rodzaju odpady magazynuje się na zasadach określonych w art. 11 rozporządzenia.

Jeżeli odpady niebezpieczne w dniu 1 stycznia 2021 roku będą znajdowały się u zbierającego lub przetwarzającego odpady, to on będzie zobowiązany do sporządzenia etykiet zgodnie z art 15 niniejszego rozporządzenia.

3. Terminy i komplikacje z nimi związane.
Obowiązek dostosowania miejsc i sposobów magazynowania odpadów do wymagań opisanych w omawianym rozporządzeniu dotyczy wszystkich magazynujących odpady, zarówno wytwórców odpadów jak i zbierających lub przetwarzających odpady.
Wytwórcy opisani w pkt 1 mają najmniejsze wymagania i najkrótszy okres na ich spełnienie bo tylko 12 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia czyli do 1 stycznia 2022 roku.
Podmioty prowadzące działalność w zakresie demontażu pojazdów czyli tzw. SPD mają 24 miesiące na dostosowane się do wymagań określonych w rozporządzeniu.
Pozostali wytwórcy, zbierający lub przetwarzający odpady mają 48 miesięcy ale… jeżeli w tym okresie upływa termin posiadanego pozwolenia lub zezwolenia to nie uzyskają oni nowego bez dostosowania się do wymagań określonych w rozporządzeniu. Tym samym dostosowanie się będzie wymagało inwestycji w tym zakresie np. budowa zadaszonych boksów lub utwardzenie i wyposażenie w system zbierania odcieków miejsc w których będą magazynowane odpady.


Niestety to nie koniec problemów. Zmiany będą skutkowały koniecznością ponownego opracowania operatów p.poż oraz uzgodnienia warunków ochrony p.poż z Powiatowym (Miejskim) Komendantem Państwowej Straży Pożarnej i uzyskania postanowienia o uzgodnieniu tych warunków. Zarówno operat, jak i postanowienie są niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

BDO, Ochrona Środowiska

Jak prawidłowo wypełnić Kartę Przekazania Odpadu

Garbage collector on the garbage truck.Sweeper or Worker are loading waste into the garbage truck carrier.

Karta Przekazania Odpadów w BDO – krok po kroku, czyli jak prawidłowo wypełnić Kartę Przekazania Odpadu.


Dziewięć miesięcy temu ruszył system BDO i teoretycznie Karta Przekazania Odpadu nie powinna stanowić większego problemu. Na stronie BDO można znaleźć poradnik, jak wypełnić KPO. Poradnik jest bez zarzutu pod względem technicznym ale niestety nie udziela informacji merytorycznej. Postanowiłam więc omówić krok po kroku każdy z sześciu działów KPO omawiając najczęściej poruszane wątpliwości.


Sekcja 1: Informację o KPO.
Tutaj nic zrobić nie możemy. Pola rok, numer oraz status KPO wypełniane są automatycznie. Na etapie tworzenia KPO pole z numerem jest puste, a status „planowana”.


Sekcja 2: Dane Przekazującego Odpady
To jesteśmy my. Wytwórcy odpadu bo to właśnie na wytwórcy odpadu leży (i zawsze leżał zgodnie z prawem) obowiązek prawidłowego wystawienia KPO. Co to oznacza? Że ponosimy odpowiedzialność za błędy! 
Ta sekcja również wypełnia się automatycznie bo zarówno podmiot, jak i miejsce prowadzenia działalności wybieramy, zanim możemy utworzyć nową KPO. Na tym etapie trzeba sprawdzić, czy wybrane miejsce prowadzenia działalności jest prawidłowe (jeżeli mamy więcej niż jedno np. sklep, magazyn, biuro). Jeżeli są błędne dane należy skasować KPO, wybrać prawidłowe MPD w prawym, górnym rogu ekranu, a następnie utworzyć nową KPO.

Nagłówek

Pierwsze pole, które budzi spore wątpliwości znajduje się nad dwoma ostatnimi wersami sekcji. Jest to checkbox do odznaczenia o treści:
„Wytwarzanie odpadów – w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo budowlane)”
Pole to i tak zostało już poprawione po licznych pytaniach (między innymi z naszej strony) o logiczny sens zdania. Kiedy należy zaznaczyć to pole?
– jeżeli wytwarzamy odpady w wyniku świadczenia usług na obiektach liniowych,
– jeżeli wytwarzamy odpady w wyniku świadczenia innych usług niestacjonarnych np. budowlane, rozbiórkowe, remontowe, serwisowe, konserwacyjne itp.


Przykład – jeżeli serwisujemy budynek u klienta w zakresie wymiany świetlówek to musimy zaznaczyć to pole. Po zaznaczeniu checkbox’u należy wybrać nazwę gminy w której odpad powstał. 


Sekcja 3: Dane transportującego
Wydawałoby się pole dość łatwe. Klikami gdzie bądź i wybieramy transportującego z wyszukiwarki. O czym należy pamiętać?
O tym, że przynajmniej na ten moment wyszukiwarka nie weryfikuje, czy dany podmiot ma wpis w zakresie transportu. Możemy wybrać kogokolwiek z listy… Zanim więc to zrobimy musimy sprawdzić w rejestrze, czy podmiot który ma transportować odpady posada wpis w tabeli nr 7 i czy ma wpisany kod odpadu, który ma dla nas przewieźć. Zlecenie transportu podmiotowi niewpisanemu to oczywiście kara od 5 tys. do 1 miliona. 
UWAGA! Jeżeli sami transportujemy własne odpady to nie musimy mieć wpisu w dziale 7! Transportujący wytworzone przez siebie odpady jest zwolniony z tego obowiązku (ustawa o odpadach art. 51, ust. 2, pkt 4). Należy jednak pamiętać o prawidłowym oznakowaniu (rozporządzenie w sprawie transportu odpadów).


Sekcja 4: Dane przejmującego odpady
Sekcja podzielona na dwie części. W pierwszej ponownie, jak z transportującym, wybieramy podmiot z listy i ponownie, jak z transportującym, musimy sami sprawdzić uprawnienia odbierającego! Wchodzimy zatem w rejestr i sprawdzamy. Możemy znaleźć, jaki podmiot ma rodzaj decyzji, czas obowiązywania i kto ją wydał ale nie ma w BDO kodów odpadów, jakie podmioty mają w decyzjach!

Trochę historii. Zanim powstał system BDO od lipca 2018 r. obowiązywał rejestr BDO. W rejestrze można było bez problemu pobrać kopię decyzji danego podmiotu i zweryfikować, czy możemy mu odpady oddać. Na dzień dodawania tego wpisu w systemie BDO dalej tej opcji nie ma. Oznacza to, że oddając do danego podmiotu odpad musimy poprosić go o przesłanie kopii decyzji, jak za czasów sprzed BDO. Jeżeli otrzymacie Państwo odpowiedź, że w BDO jest taka informacja, to poproście, aby wskazali Wam GDZIE. Gdzie jest informacja, że mogą odbierać ten konkretny kod odpadu.

Czemu to jest takie ważne z Waszego punktu widzenia? Bo przekazanie odpadu podmiotowi nieuprawnionemu to oczywiście kara od 5 tys. do miliona.
Druga część sekcji to wybranie miejsca prowadzenia działalności odbierającego. Jeżeli ma więcej niż jedno, upewnijmy się, że wybieramy prawidłowe. W razie czego odpady będą wracały do nas na nasz koszt!
Tu skrótowo wspomnę o odpowiedzialności za odpady – odpowiedzialność za odpad bez gwiazdki schodzi z nas w momencie potwierdzenia przyjęcia odpadu przez odbierającego. Jeżeli wyślemy odpad transportującym bez uprawnień lub w złe miejsce i odbierający odpadu nie przyjmie to my ponosimy odpowiedzialność. Za odpady z gwiazdką, czyli niebezpieczne, ponosimy odpowiedzialność nawet o przyjęciu go przez podmiot obierający.

 
Sekcja 5: Informację dotyczące odpadów
Pierwsze obowiązkowe to kod i rodzaj odpadu. Wybieramy z listy i zrobione. Trzeba jednak zweryfikować, czy dobrze dobraliśmy kod. To nie jest proste wybrać jeden z 1200 kodów ale najważniejsze to pamiętać – kod składa się z trzech liczb np. 15  01  01. Pierwsza liczba np. od 01 do 20 oznacza grupę, kolejna pod grupę i ostatnia nazwę odpadu. Zawsze szukajcie odpadu w odpowiedniej grupie. Więcej o klasyfikacji napiszę osobno. Błędna klasyfikacja to oczywiście kary.
Masa odpadów w tonach [Mg]: popularny problem, skąd mam znać masę odpadów? Ustawa nie narzuca obowiązku posiadania wagi, zatem masę należy OSZACOWAĆ. Dosłownie, na oko. Jak odpad dojedzie do odbierającego, ten go zważy, odrzuci naszą KPO w celu wykonania korekty masy i po sprawie. Warto jednak zabezpieczyć się, podając informację, że masa jest oszacowana w sekcji 6.
Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu
Bez dyskusji musi być nr rejestracyjny środka transportu. Jeżeli jedzie ciągnik z naczepą to najlepiej jest to zespół pojazdów i powinny być ona nr po /.

Uwaga! Tego pola nie musicie wypełniać, aż do momentu odbioru odpadów. Można wpisać „Proszę uzupełnić”, aby nie zapomnieć (i aby system się nie czepiał, że pole jest puste). Jeżeli nie wiecie Państwo, który pojazd będzie odbierał odpady to nr rejestracyjny może uzupełnić transportujący lub Wy przed rozpoczęciem transportu (KPO musi mieć status planowana lub zatwierdzona. Dla KPO zatwierdzonej nr rejestracyjny i status może zmienić transportujący).


Data rozpoczęcia transportu – trzeba wybrać ale przed samym transportem też można zmienić jeżeli nastąpi np. dzień później (KPO musi mieć status planowana lub zatwierdzona. Dla KPO zatwierdzonej datę i status może zmienić transportujący).
Godzina rozpoczęcia transportu – jak wyżej. UWAGA – jeżeli znamy nr rejestracyjny pojazdu i datę transportu ale nie znamy godziny to możemy ustawić np. 6.00 i wygenerować potwierdzenie. Jeżeli faktycznie transport rozpocznie się o 12.00 to nie będzie problemu bo wygenerowane potwierdzenie będzie ważne od godziny 6. Możemy zacząć transport po danej godzinie ale nigdy przed.


Sekcja 6: Informacje dodatkowe
Pole na nasze potrzeby. Np. jeżeli oszacowaliśmy masę to tutaj piszemy „Masa odpadów oszacowana. W przypadku różnicy po zważeniu proszę o odrzucenie KPO w celu wykonania korekty”. 
Po co? Żeby była podkładka, że podaliśmy masę, której nie jesteśmy pewni. Zdarzały się przypadki, że odbierający przyjmował podaną przez nas masę bez ważenia. I oczywiście jest to nasza wina zgodnie z prawem. Dlatego warto się zabezpieczyć. 

Wytwórca odpadów, czy przekazujący odpady jest obciążony w całości odpowiedzialnością za treść KPO oraz dane w niej zawarte. Na Państwu ciąży odpowiedzialność za weryfikacje transportującego, odbierającego, prawidłową klasyfikacje kodu itp. A jeżeli jest odpowiedzialność to są i kary. Niestety.

Jeżeli macie Państwo pytania lub coś jest niejasne proszę o komentowanie. Będę odpowiadać lub aktualizować wpis 🙂

BDO, Ochrona Środowiska, Odpady, Odpady Medyczne, Odpady niebezpieczne

BDO – papierowa KPO i sprawozdawczość do 30 czerwca 2020!

BDO – papierowa KPO i sprawozdawczość do 30 czerwca 2020!

edit: Ustawa podpisana – link do dziennika ustaw http://dziennikustaw.gov.pl/du/2020/150/1 

Od jakiegoś czasów w sejmie odbywały się pracy nad zmianą do ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw. Obecnie ustawa po przekazaniu jej do senatu, wróciła z poprawkami, które sejm przyjął… a to oznacza, że ustawa oczekuje na podpis Prezydenta. Jakie są najważniejsze zmiany?
 1. Sporządzanie dokumentacji odpadowej w formie papierowej w przypadku awarii BDO,
 2. Możliwość sporządzania dokumentacji papierowej do 30 czerwca 2020 r. Oznacza to, że każdy kto nie dostał jeszcze hasła (ale ma nr rejestrowy) albo jeszcze ma obawy przed korzystaniem z systemu może wystawiać KPO i prowadzić KEO w formie papierowej,
 3. Sprawozdawczość z zakresu gospodarowania odpadami (też komunalnymi) i opłaty produktowej zostanie przesunięta również do 30 czerwca 2020 r.
A teraz trochę szerzej… Continue Reading
BDO, Ochrona Środowiska, Odpady, Odpady Medyczne, Odpady niebezpieczne

Szkolenie Baza Danych o Odpadach – Gdynia, grupa dyskusyjna, szkolenia wewnętrzne

Baza danych o odpadach

Edit: Szanowni Państwo, ze względu na obecną sytuację związaną z koronawirusem oraz obawy przed udziałem w szkoleniach otwartych serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń wewnętrznych oraz zdalnych. W celu wyceny szkolenia proszę o przesyłanie na maila szkolenia@niebezpiecznalogistyka.pl informacji o tematyce, lokalizacji oraz preferowanej formie szkolenia.

 

 

Szanowni Państwo,

zapraszam na kolejne szkolenia z tematu odpadów i Bazy Danych o Odpadach. Jesteśmy firmą doradczą z zakresu ochrony środowiska, na co dzień zajmujemy się wsparciem przedsiębiorców z tego zakresu. Nasze szkolenia są dopasowywane do potrzeb uczestników ze względu na wąski zakres specjalizacji i przede wszystkim – nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi. Tak jak dotychczas liczba uczestników jest ograniczona (maksymalnie 15 osób) ze względu na Państwa komfort. Dzięki temu w trakcie szkolenia możecie Państwo zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi na swoje wątpliwości. Nie ma obawy, że Państwa pytanie zginie w tłumie innych, tak jak ma to niestety miejsce na dużych prezentacjach.

W ramach szkolenia dowiedzcie się Państwo m.in.:

 1. Najnowsze oraz planowane zmiany w prawie,
 2. Kto i dlaczego musi się wpisać?
 3. Jakie są opcje logowania;
 4. Jak prawidłowo wystawić Kartę Przekazania Odpadu i jakie są etapy jej przepływu między firmami;
 5. Kto jest za co odpowiedzialny i jakie są konsekwencje błędów (również finansowe);
 6. Jak prowadzić Ewidencje Odpadów w nowym systemie;
 7. Sprawozdawczość – od kiedy należy sprawozdawać się przez BDO;
 8. Inne funkcjonalności systemu.

Przewidziana jest część teoretyczna, jak i praktyczna (prezentacja systemu BDO oraz sposobu poruszania się po nim).

 

Dla kogo jest to szkolenie?

Wytwórców, transportujących i zbierających odpady,

Przedsiębiorców oraz pracowników prywatnych przedsiębiorstw,

Specjalistów ds. ochrony środowiska,

Specjalistów ds. odpadów, osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców również tych, którzy dotychczas nie prowadzili ewidencji odpadów, ale w myśl obecnych przepisów są do tego zobowiązani.

 

Szczegółowy program szkolenia:

Continue Reading

Bez kategorii, Ochrona Środowiska, Odpady, Odpady niebezpieczne

Zwolnienie z obowiązku wpisu do BDO – nowe rozporządzenie na Nowy Rok

Zwolnienie z obowiązku wpisu do BDO – nowe rozporządzenie.

Nowy Rok i nowe rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. I w końcu ukłon w stronę małych przedsiębiorców.

Co to w praktyce oznacza?

Lista odpadów została rozszerzona między innym o odpady opakowaniowe z grupy 15 katalogu odpadów. Co ważne zostały również uwzględnione odpady opakowaniowe NIEBEZPIECZNE tzn.:

15 01 10* – Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – limit 200 kg na rok,

15 01 11* – Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – limit 50 kg na rok.

(w rozporządzeniu kod 15 01 11* jest określone jako kod ex ponieważ nie obejmuje opakowań mogących zawierać azbest – tak jak oryginalny kod z katalogu odpadów).

Kto dzięki temu został zwolniony z obowiązku?

Continue Reading

Odpady

Szczęśliwego Nowego BDO!

Szanowni Państwo,

dziękujemy za spędzony wspólnie 2019 rok, a z racji nadchodzącego Nowego Roku 2020 i wraz z nim ogromnych zmian w dokumentacji odpadowej (przejście na dokumentację elektroniczną w BDO) życzymy Wam szampańskiej zabawy i dużo spokoju. Aby BDO wytrzymało i abyśmy my wytrzymali BDO!

Przy okazji dwie informacje:
 1. Na ten moment BDO wchodzi zgodnie z planem. Nie zostało przesunięte, ani o rok, ani o pół. Możliwe, że to się zmieni ale dopiero w nowym roku i raczej bym się na to nie nastawiała ale kto wie? Może będziemy mieć niespodziankę!
 2. Ze względu na ogrom, tak to dobre słowo, ogrom pracy nie jestem w stanie odpisywać na wszystkie komentarze… bardzo nad tym ubolewam ale ilość telefonów i wpisów przekroczyła moje fizyczne możliwości. Proszę Was, szukajcie odpowiedzi w innych komentarzach pod moimi wpisami bo w większości przypadków znajdują się tam potrzebne informacje. Piszcie komentarze dopiero wtedy, kiedy już nic nie pomaga. W ten sposób usprawnimy kontakt między sobą ?  Dziękuję za wyrozumiałość!

Pozdrawiamy serdecznie

Zarząd Niebezpiecznej Logistyki

BDO, Ochrona Środowiska, Odpady, Odpady Medyczne

BDO – kto musi się wpisać?

Ze względu na dużą ilość pytań o to, czy należy się zarejestrować w BDO postanowiłam przygotować krótki wpis na ten temat. Kiedy pierwotny wytwórca odpadów musi się wpisać?

Należy przede wszystkim sprawdzić, jakie wytwarzamy odpady. Mamy trzy możliwości:
 1. Odpady komunalne – są to odpady, które mogą powstawać w firmie ale są podobne do tych powstających w gospodarstwie domowym, czyli socjalno-bytowe (np. zużyte opakowania, papier zadrukowany itp.).
 2. Odpady inne niż niebezpieczne – wszystkie odpady powstające w związku z działalnością przedsiębiorstwa zgodnie z katalogiem odpadów, a które mogą być zaliczone, jako odpady komunalne.
 3. Odpady niebezpieczne – odpady zaliczone, jako odpady niebezpieczne w katalogu odpadów oraz odpady medyczne.
Sprawa wydaje się na pierwszy rzut oka oczywista ale komplikuje w momencie kiedy musimy ustalić, jakie faktycznie wytwarzamy odpady. Co zatem sprawdzić?

Continue Reading

BDO, Ochrona Środowiska, Odpady, Odpady Medyczne, Odpady niebezpieczne, Towary niebezpieczne

Szkolenie BDO Gdynia – małe grupy dyskusyjne

Baza danych o odpadach

Szanowni Państwo,

zapraszam na kolejne szkolenia z tematu odpadów i Bazy Danych o Odpadach. Jesteśmy firmą doradczą z zakresu ochrony środowiska, na co dzień zajmujemy się wsparciem przedsiębiorców z tego zakresu. Nasze szkolenia są dopasowywane do potrzeb uczestników ze względu na wąski zakres specjalizacji i przede wszystkim – nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi. Tak jak dotychczas liczba uczestników jest ograniczona (maksymalnie 15 osób) ze względu na Państwa komfort. Dzięki temu w trakcie szkolenia możecie Państwo zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi na swoje wątpliwości. Nie ma obawy, że Państwa pytanie zginie w tłumie innych, tak jak ma to niestety miejsce na dużych prezentacjach.

W ramach szkolenia dowiedzcie się Państwo m.in.:

 1. Najnowsze oraz planowane zmiany w prawie,
 2. Kto i dlaczego musi się wpisać?
 3. Jakie są opcje logowania;
 4. Jak prawidłowo wystawić Kartę Przekazania Odpadu i jakie są etapy jej przepływu między firmami;
 5. Kto jest za co odpowiedzialny i jakie są konsekwencje błędów (również finansowe);
 6. Jak prowadzić Ewidencje Odpadów w nowym systemie;
 7. Sprawozdawczość – od kiedy należy sprawozdawać się przez BDO;
 8. Inne funkcjonalności systemu.

Przewidziana jest część teoretyczna, jak i praktyczna (prezentacja systemu BDO oraz sposobu poruszania się po nim).

Dla kogo jest to szkolenie?

Wytwórców, transportujących i zbierających odpady,

Przedsiębiorców oraz pracowników prywatnych przedsiębiorstw,

Specjalistów ds. ochrony środowiska,

Specjalistów ds. odpadów, osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców również tych, którzy dotychczas nie prowadzili ewidencji odpadów, ale w myśl obecnych przepisów są do tego zobowiązani.

Szczegółowy program szkolenia:

Continue Reading

BDO, Odpady Medyczne, Odpady niebezpieczne

BDO – Odpady Medyczne

Kolejny wpis odnośnie BDO ale niestety problemów przybywa. Okazuje się bowiem, że placówki medyczne i weterynaryjne nie wiedzą o konieczności uzyskania dostępu do Bazy Danych o Odpadach.

Tymczasem w przypadku odpadów medycznych mamy ograniczony czas ich magazynowania. Odpady wysoce zakaźne nie mogą być przechowywane dłużej niż 24 h, pozostałe 72 h. W przypadku pozostałych odpadów czas 72 h można wydłużyć do max 30 dni magazynując odpady w temperaturze poniżej 10° ale nie każdy posiada chłodnie.

Początek roku zapowiada się następująco – przedsiębiorcy, którzy nie wpisali się do BDO będą chcieli przekazać odpady. Wtedy też dowiedzą się, że nie mogą tego zrobić bez rejestracji w BDO. Złożą wniosek rejestrowy i w teorii po 30 dniach otrzymają dane do logowania. W teorii, bo z informacji od Urzędów Marszałkowskich wynika, że ze względu na ilość spraw nie są w stanie zagwarantować tego terminu. Dla standardowego wytwórcy odpadów nie będzie to aż taki problem (chyba, że zalegające odpady paraliżują produkcję) bo na przekazanie odpadów ma 1 rok lub 3 lata  w zależności od ich rodzajów.

Continue Reading

BDO, Ochrona Środowiska, Odpady

BDO – przekroczenie terminu pierwszego logowania

 

 

Nieubłaganie zbliża się 1 stycznia 2020 r. a to oznacza, że dotychczasowe Karty Przekazania Odpadów przestaną obowiązywać w formie papierowej, a jedyna dopuszczalna forma KPO będzie elektroniczna. Do jej wystawienia konieczne jest zarejestrowanie się w BDO oraz uzyskanie danych do logowania do systemu. Wielu przedsiębiorców dopiero teraz składa formularze rejestrowe  z prośbą o nadanie nr BDO oraz danych do logowania. Ci, którzy już to zrobili, mogą spać spokojnie ale czy na pewno?

Niestety nie… W ostatnim czasie wielokrotnie spotkałam się z następującym problemem: „Otrzymaliśmy dane do logowania ale nie zalogowaliśmy się w wyznaczonym terminie 30 dni i teraz logowanie jest nie możliwe. Co robić?”

Każdy nowy użytkownik BDO ma 30 dni na dokonanie pierwszego logowania za pomocą podanego loginu oraz jednorazowego hasła. Przy pierwszym logowaniu system BDO wymusza nadanie nowego, stałego hasła. Jeżeli Przedsiębiorca nie zalogował się do BDO w wyznaczonym terminie, jednorazowe hasło które otrzymał wygasło. Musi zatem uzyskać nowe, ale jak?

Rozwiązanie tego problemu może być proste lub bardzo trudne, a wszystko zależy od tego pod który Urząd Marszałkowski podmiot podlega.

Np.

Continue Reading