BDO, Bez kategorii, KOBIZE, Ochrona Środowiska, Odpady, Sprawozdanie roczne ADR

Sprawozdawczość za 2022 r. Najważniejsze terminy.

Sprawozdawczość za 2022 r.
Najważniejsze terminy.

Początek roku to okres składania szeregu sprawozdań, raportów, oświadczeń i dokonywania opłat za rok miniony.

Wiele z nich związanych jest z ochroną środowiska, a opłaty np. za gospodarcze korzystanie ze środowiska mają charakter zobowiązania podatkowego. Na początku roku składamy również roczne sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Przypominamy, że  zgodnie z art 41.1 Ustawy sprawozdanie przygotowuje doradca ADR / DGSA poświadczając je swoim podpisem oraz numerem ważnego świadectwa doradcy. 

Jak co roku zachęcamy do wcześniejszego przygotowania Państwa przedsiębiorstw do okresu sprawozdawczego. W razie wątpliwości zapraszamy również na prowadzone przez nas szkolenia. Pod okiem doświadczonych trenerów przejdziemy krok po kroku przez wszystkie elementy składające się na sprawozdawczość za 2022 r.
Szkolenia – Niebezpieczna logistyka

Poniżej najważniejsze terminy na dokonywanie opłat i składania sprawozdań: 

31 stycznia 2023

1. Złożenie wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu
(do WIOŚ oraz do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej)

Kto składa: prowadzący zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej 

2. Złożenie informacji do Urzędu Marszałkowskiego o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. 

Kto składa: podmioty posiadające na terenie zakładu wyroby zawierające azbest               

3. Sprawozdawczość “komunalna” przekazywana wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem BDO.

Kto składa:  

 • podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
 • podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 
 • podmiot zbierający odpady komunalne frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła tzw. skupy

28 lutego 2023

1. Sprawozdanie (ADR) z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego)

Kto składa: obowiązek ten dotyczy, przewoźnika, załadowcy, rozładowującego oraz pakującego i rozlewającego (napełniającego cysterny) towary niebezpieczne, niepodlegające wyłączeniu spod przepisów.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązek dotyczy również wszystkich nadawców towarów/odpadów niebezpiecznych czyli wszystkich podmiotów występujących w dokumentacji transportowej jako nadawca/przekazujący.

2. Złożenie raportu dotyczącego emisji zanieczyszczeń do powietrza
(do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami – KOBiZE)
 

Kto składa: podmioty korzystające ze środowiska w sposób gospodarczy np.:

 • podmioty posiadające pojazdy silnikowe (samochody osobowe i ciężarowe, wózki widłowe, maszyny robocze, agregaty). Raport należy składać niezależnie od wielkości emisji, co oznacza, że nawet przy jednym aucie przedsiębiorca ma taki obowiązek
 • podmioty wykorzystujące kotły opalane paliwem stałym lub gazowym,
 • zakłady produkcyjne,
 • zakłady prowadzące procesy spawania, malowania, klejenia lub innych procesów produkcyjnych w wyniku których powstają emisje,
 • wszystkie placówki które korzystają z urządzeń chłodniczych i w wyniku ich eksploatacji czynnik chłodniczy się ulotnił (awarie, serwis i uzupełnianie czynnika chłodniczego),
 • w większości województw należy także rozliczać środki do dezynfekcji np..rąk

3. Uiszczenie opłaty rocznej do rejestru BDO
(na konto Urzędu Marszałkowskiego) 

Kto opłaca: 

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele 
 • wprowadzający baterie lub akumulatory 
 • wprowadzający pojazdy 
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań 
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach 
 • wprowadzający na terytorium kraju opony 
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe 

4. Wprowadzenie informacji dot. substancji kontrolowanych do Bazy Danych Sprawozdań (BDS).

Kto jest zobowiązany:

 • podmioty przywożące, wywożące, stosujące itd. substancje kontrolowane (SZWO i FCG klimatyzacja i chłodzenie) m.in.. firmy serwisujące sprzęt chłodniczy i klimatyzacyjny np. warsztaty samochodowe.

15 marca 2023

1. Złożenie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
(do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem BDO)

Kto składa: 

 • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów w tym prowadzący ewidencję uproszczoną (poza transportującym odpady), 
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami 
 • podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych 
 • zbierający odpady 
 • przetwarzający odpady 

2. Sprawozdania produktowe i opakowaniowe
(do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem BDO)

Kto składa? Podmioty, które m.in.:

 • importują, eksportują, produkują opakowania, 
 • wprowadzają po raz pierwszy do obrotu produkty np.: 
  • oleje, opony, preparaty smarowe
  • produkty w opakowaniach na rynek, 
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny 
  • baterie lub akumulatory

3. Wpłacenie opłaty produktowej za 2022 r. (na konto Urzędu Marszałkowskiego)

Kto opłaca: podmioty, które nie skorzystają ze zwolnienia w postaci pomocy de minimis 

 • wprowadzający baterie i akumulatory. 
 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny 
 • wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy (w tym również gastronomia oferująca posiłki na wynos, sklepy internetowe i zakłady produkcyjne pakujące produkty do wysyłki) 

Podmioty korzystające z pomocy de minimis muszą w tym terminie złożyć wniosek o jej udzielenie. 

31 marca 2023

1. Złożenie sprawozdań za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisyjnych opłatowych) sporządzonych na podstawie wykonanych raportów do KOBIZE
(do właściwego Urzędu Marszałkowskiego)

Kto składa: podmioty korzystające ze środowiska w sposób gospodarczy np. 

 • podmioty posiadające pojazdy silnikowe (samochody osobowe i ciężarowe, wózki widłowe, maszyny robocze).,
 • podmioty wykorzystujące kotły opalane paliwem stałym lub gazowym,
 • zakłady produkcyjne,
 • zakłady prowadzące procesy spawania, malowania, klejenia lub innych procesów produkcyjnych w wyniku których powstają emisje.
 • wszystkie placówki które korzystają z urządzeń chłodniczych i w wyniku ich eksploatacji czynnik chłodniczy się ulotnił (awarie, serwis i uzupełnianie czynnika chłodniczego).
 • w większości województw należy także rozliczać środki do dezynfekcji np. rąk.

W przypadku sprawozdania za gospodarcze korzystanie ze środowiska przedsiębiorca którego opłata nie przekracza 100 zł, nie wysyła sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego. Ma jednak obowiązek przygotowania go lub danych potwierdzających wielkość opłaty oraz przechowywania go przez następne 5 pełnych lat. 

2. Wniesienie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
(na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego)

Kto opłaca: podmioty korzystające ze środowiska w sposób gospodarczy np. 

 • podmioty posiadające pojazdy silnikowe (samochody osobowe i ciężarowe, wózki widłowe, maszyny robocze).,
 • podmioty wykorzystujące kotły opalane paliwem stałym lub gazowym,
 • zakłady produkcyjne,
 • zakłady prowadzące procesy spawania, malowania, klejenia lub innych procesów produkcyjnych w wyniku których powstają emisje.
 • wszystkie placówki które korzystają z urządzeń chłodniczych i w wyniku ich eksploatacji czynnik chłodniczy się ulotnił (awarie, serwis i uzupełnianie czynnika chłodniczego).
 • w większości województw należy także rozliczać środki do dezynfekcji np. rąk.

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. 

WAŻNE:  Urzędy Marszałkowskie często przeprowadzają kontrole sprawozdań “na granicy opłaty” tj. Od 700 do 799,99. 

Harmonogram szkoleń

Szkolenia – Niebezpieczna logistyka

Zapraszamy!

Dodaj komentarz

1 + 9 =