Bez kategorii

Przejazd ADR przez tunele

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.  2004/54/WE określiła minimalne wymagania bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej.  Już dziesięć lat temu ADR wprowadził przepisy regulujące ograniczenia materiałów  transporcie materiałów niebezpiecznych w tunelach. Tunele zostały podzielone na pięć kategorii ( A, B, C, D i E ) dla których występują różne ograniczenia w przewozie towarów niebezpiecznych. Planując trasę pojazdu z ładunkiem niebezpiecznym należy brać pod uwagę ograniczenia przejazdu przez tunele.

Przejazd przez tunele.

Tunele w europie. ( kliknij i pobierz )

Kategoria tunelu określana jest zawsze przez właściwą władze na podstawie działu 1.9 ADR. Określenie kategorii tunelu powinno być dokonane z uwzględnieniem trzech głównych zagrożeń, które mogą spowodować liczne ofiary lub poważne uszkodzenia konstrukcji tunelu tj:

 1. Wybuchu;
 2. Uwolnienia gazu trującego lub lotnej cieczy trującej;
 3. Pożaru.

Tunel kategorii A:

Nie ma ograniczeń dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. Tunel ten nie ma żadnych oznakowań i wjazd do takiego tunelu jest dozwolony bez względu na przewożony towar i jego wagę.

Tunel kategorii B

B

Ograniczenie dotyczy towarów niebezpiecznych zagrażających wybuchem o bardzo dużym zasięgu.

Jednostki transportowe przewożące towary podane poniżej w tabeli mają zakaz wjazdu
do tuneli kategorii B

tabela 1

Klasa 1 Grupy zgodności A i L
Klasa 3 Kod klasyfikacyjny D ( UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 i 3379)
Klasa 4.1 Kody klasyfikacyjne D i DT oraz
materiały samoreaktywne typu B ( UN 3221, 3222, 3231 i 3232)
Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne typu B ( UN 3101, 3102, 3111 i 3112)
W przypadku, gdy całkowita masa netto materiałów wybuchowych w jednostce transportowej jest większa niż 1000 kg:

Klasa 1: Podklasy 1.1, 1.2 i 1.5 ( z wyjątkiem grup zgodności A i L )

W przypadku przewozu w cysternach
Klasa 2 Kody klasyfikacyjne F, TF, TFC
Klasa 4.2 I grupa pakowania
Klasa 4.3 I grupa pakowania
Klasa 5.1 I grupa pakowania


Tunel kategorii C

C

Ograniczenie dotyczy towarów niebezpiecznych zagrażających wybuchem o bardzo dużym zasięgu, wybuchem o dużym zasięgu lub działaniem trującym o dużym zasięgu:

Kryterium te spełniają towary niebezpieczne:

 • objęte ograniczeniem określonym dla tunelu B (tabela 1)
 • podane poniżej:

tabela 2

Klasa 1

Klasa 7

Podklasy 1.1, 1.2 i 1.5 ( z wyjątkiem grup zgodności A i L) oraz

Podklasa 1.3 ( grupy zgodności H i J )

UN 2977 i UN 2978

W przypadku, gdy całkowita masa netto materiałów wybuchowych w jednostce transportowej jest większa niż 5000 kg

Klasa 1: Podklasa 1.3 ( grupy zgodności C i G)

 W przypadku przewozu w cysternach:

Klasa 2: Kody klasyfikacyjne T, TC, TO i TOC

Klasa 3: Kody klasyfikacyjne FC, FT1, FT2 i ETC w I grupie pakowania

Klasa 6.1 Kody klasyfikacyjne  TF1 i TAC w I grupie pakowania; oraz materiały trujące inhalacyjnie ( UN 3381, 3390)

Klasa 8: Kod klasyfikacyjny CT1 w I grupie pakowania

Tunel kategorii D

D

Ograniczenie dotyczy towarów niebezpiecznych zagrażających wybuchem o bardzo dużym zasięgu, wybuchem o dużym zasięgu, działaniem trującym o dużym zasięgu lub dużym pożarem:

Kryteria te spełniają:

 • towary niebezpieczne objęte ograniczeniem określonym dla tunelu kategorii C; oraz
 • następujące towary niebezpieczne:

tabela 3

Klasa 1 : Podklasa 1.3 ( grupy zgodności C i G)

Klasa 2: Kody klasyfikacyjne F, FC, T, TF, TC, TO, TAC, TOC;

Klasa 4.1 Materiały samoreaktywne typów C, D, E i F oraz UN 2956, 3241, 3241 i 3251

Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne typów C, D, E i F;

Klasa 6.1 Kody klasyfikacyjne TF1 i TAC w I grupie pakowania oraz materiały trujące inhalacyjnie ( UN 3381 do 3390)

Klasa 8 Kod klasyfikacyjny CT1 w I grupie pakowania;

Klasa 9 Kody klasyfikacyjne M9 i M10

W przypadku przewozu w cysternie lub luzem:

Klasa 3:       I i II grupa pakowania;  kod klasyfikacyjny F2

Klasa 4.2:    II grupa pakowania

Klasa 4.2:    II grupa pakowania

Klasa 6.1:    Kody klasyfikacyjne TF2 i TW1 w I grupie pakowania; oraz kody  klasyfikacyjne TF1, TF2, TAC i TW1 w II grupie pakowania

Klasa 8:       Kody klasyfikacyjne CF1, CFT  i CW1 w I grupie pakowania;

Klasa 9:       Kody  klasyfikacyjne M2 i M3


Tunel kategorii E

E
Ograniczenie dotyczy wszystkich towarów niebezpiecznych z wyjątkiem UN 2919, 3291, 3331, 3359 i 3373
Kod ograniczeń przewozu przez tunele dla całego ładunku Ograniczenie
B Zakaz przejazdu przez tunele kategorii B, C, D i E
 

B1000C

Przewóz, gdy masa całkowita netto materiałów wybuchowych na jednostkę transportową

– przekracza 1000 kg: zakaz przejazdu przez tunele kategorii B, C, D i E;

– nie przekracza 1000 kg: zakaz przejazdu przez tunele kategorii C, D i E.

B/D
Przewóz w cysternie: zakaz przejazdu przez tunele kategorii

B, C, D i E;

Inny przewóz: zakaz przejazdu przez tunele kategorii D i E.

B/E
Przewóz w cysternie: zakaz przejazdu przez tunele kategorii

B, C, D i E;

Inny przewóz: zakaz przejazdu przez tunele kategorii E.

C Zakaz przejazdu przez tunele kategorii C, D i E
C5000D
Przewóz, gdy masa całkowita netto materiałów wybuchowych na jednostkę transportową

– przekracza 5000 kg: zakaz przejazdu przez tunele kategorii C, D i E;

– nie przekracza 5000 kg: zakaz przejazdu przez tunele kategorii D i E

C/D
Przewóz w cysternie: zakaz przejazdu przez tunele kategorii

C, D i E;

Inny przewóz: zakaz przejazdu przez tunele kategorii D i E.

C/E
Przewóz w cysternie: zakaz przejazdu przez tunele kategorii

C, D i E;

Inny przewóz: zakaz przejazdu przez tunele kategorii E.

D Zakaz przejazdu przez tunele kategorii D i E
D/E
Przewóz luzem lub w cysternie: zakaz przejazdu przez tunele kategorii D i E;

Inny przewóz: zakaz przejazdu przez tunele kategorii E.

E Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E
Dozwolony przejazd przez wszystkie tunele ( dla UN 2919 i 3331)

Uwaga : w przypadku przewozu w jednym pojeździe materiałów niebezpiecznych dla których wskazano różne kody ograniczeń przewozu przez tunele, to dla całego ładunku stosuje się ten ze wskazanych kodów, który odpowiada największym ograniczeniom.

Należy również pamiętać ze towary niebezpieczne korzystające z wyłączeń spod przepisów ADR nie podlegają ograniczeniom przewozu przez tunele i nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu kodu ograniczeń przewozu przez tunele dla całego ładunku znajdującego się w pojeździe.

Przejazd przez tunele dla  każdej z klas. 

Skrócony wykaz towarów niebezpiecznych wraz z kodami ograniczającymi wjazd do tunelu:

Klasa 1:

 • podklasa 1.1  grupa zgodności A i L  – kod ograniczenia dla tunelu  (B)
 • podklasa 1.1 grupa zgodności B, C, D, E, F, G, J – kod ograniczenia dla tunelu  (B1000C)
 • podklasa 1.2 grupa zgodności L – kod ograniczenia dla tunelu  (B)
 • podklasa 1.2 grupa zgodności B, C, D, E, F, G, J – kod ograniczenia dla tunelu  (B1000C)
 • podklasa 1.3 grupa zgodności L – kod ograniczenia dla tunelu  (B)
 • podklasa 1.3 grupa zgodności H, J – kod ograniczenia dla tunelu  (C)
 • podklasa 1.3 grupa zgodności C, G – kod ograniczenia dla tunelu  (C5000D)
 • podklasa 1.4 – kod (E)
 • podklasa 1.5 – grupa zgodności D – kod ograniczenia dla tunelu  (B1000C)
 • podklasa 1.6 – kod ograniczenia dla tunelu  (E)
 • UN 0190 – kod ograniczenia dla tunelu  ( E)

Klasa 2:

 • Kod klasyfikacyjny F, TF, TFC – kod (ograniczenia dla tunelu  B1D)
 • Kod klasyfikacyjny FC – kod ograniczenia dla tunelu  (D)
 • Kod klasyfikacyjny T, TC, TO, TOC  – kod ograniczenia dla tunelu  (C1D)
 • Kod klasyfikacyjny A, O, C, CO – kod ograniczenia dla tunelu  (E)

Klasa 3:

 • Kod  klasyfikacyjny D – kod ograniczenia dla tunelu  (B)
 • Grupa pakowania I dla kodów klasyfikacyjnych FC, FT1, FT2, ETC. kod ograniczenia dla tunelu  (C1E)
 • Grupa pakowania I i II –  kod ograniczenia dla tunelu( D1E)
 • Kod klasyfikacyjny F2 – kod ograniczenia dla tunelu  (D1E)
 • Nie wymienione wyżej  – kod ograniczenia dla tunelu  (E)

Klasa 4.1:

 • Kod klasyfikacyjny D i DT kod ograniczenia dla tunelu  (B)
 • UN 3221, 3222, 3231, 3232 kod ograniczenia dla tunelu (B)
 • Materiały samoreaktywne Typu C D E i F kod ograniczenia dla tunelu (D)
 • UN 2956, 3241, 3242, 3251 kod ograniczenia dla tunelu (D)
 • Inne dla danej klasy  kod ograniczenia dla tunelu (E)

Klasa 4.2

 • Grupa pakowania I – kod ograniczenia dla tunelu (B1E)
 • Grupa pakowania II – kod ograniczenia dla tunelu (D1E)
 • Grupa pakowania III – kod ograniczenia dla tunelu (E )

Klasa 4.3

 • Grupa pakowania I – kod ograniczenia dla tunelu (B1E)
 • Grupa pakowania II – kod ograniczenia dla tunelu (D1E)
 • Grupa pakowania III – kod ograniczenia dla tunelu (E )

Klasa 5.1

 • Grupa pakowania I – Grupa pakowania I – kod ograniczenia dla tunelu (B1E)
 • Inne  dla danej klasy – kod ograniczenia dla tunelu ( E)

Klasa 5.2

 • Typu B – kod ograniczenia dla tunelu (B)
 • Typu C, D, E, F kod ograniczenia dla tunelu (D)

Klasa 6.1

 • Kody klasyfikacyjne TF1, TFC w I grupie pakowania – kod ograniczenia dla tunelu (C1D)
 • Materiały trujące inhalacyjnie ( UN 3381- 3390) kod ograniczenia dla tunelu (C1D)
 • Kody klasyfikacyjne TF2, TW1 w I grupie pakowania kod ograniczenia dla tunelu (D1E)
 • Kody klasyfikacyjne TW1, TW2, TFC, TW1 w II grupie pakowania kod ograniczenia dla tunelu (D1E)
 • Inne dla danej klasy – kod ograniczenia dla tunelu ( E)

Klasa 6.2

 • UN 2814 i 2900 kod ograniczenia dla tunelu ( E)

Klasa 7

 • UN 2977 i 2978 kod ograniczenia dla tunelu ( C)
 • Pozostałe z wyjątkiem UN 2919 i UN 3331 (E )

Klasa 8

 • Kod klasyfikacyjny CT1 w I grupie pakowania kod ograniczenia dla tunelu ( C1D)
 • Kody klasyfikacyjne Cf1, CFT, CW1 w I grupie pakowania kod ograniczenia dla tunelu (D1E)
 • Inne  w klasie 8 kod ograniczenia dla tunelu ( E)

Klasa 9

 • Kod klasyfikacyjny M2, M3 kod ograniczenia dla tunelu ( D1E)
 • Kod klasyfikacyjny M9, M10 kod ograniczenia dla tunelu ( D)
 • Pozostałe w klasie 9 z wyjątkiem UN 3359 kod ograniczenia dla tunelu (E)

Wszystkie inne materiały niebezpieczne  nie wymienione powyżej nie maja przypisanego kodu ograniczenia dla tuneli  tym samym ograniczenia w tym względzie  nie obowiązują.

Sylwia Zielińska
Doradca ADR/RID/IATA-DGR/IMDG-Code

Potrzebujesz skonsultować swój transport? Napisz do Nas biuro@niebezpiecznalogistyka.pl

4 komentarze

 • Reply

  Magda

  13 lutego 2020

  Dzień dobry. Sama jestem doradca i mam wątpliwości. Mając zapis B/D przewożąc towar luzem który kod się do tego przewozu tyczy? Rozumiem, że D wyjątkiem jest D/E gdzie luzem należy przewieźć towar w tunelu Dtak jak w przypadku cystern?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   14 lutego 2020

   Dzień dobry Pani Joanno, 
   kod B/D – przewóz luzem kod D
   D/E – przewóz luzem kod E 
   pierwsza litera  w kodzie oznacza zawsze przewóz w cysternie. 
   pozdrawiam serdecznie 🙂
   Sylwia Zielińska 

 • Reply

  Damian

  29 grudnia 2020

  Witam
  Jaka nawigacje wybrac do omijania tuneli z towarami niebezpiecznymi dla cystern?

  • Reply

   grzes

   6 sierpnia 2022

   ja uzywam tom tom i jest tam opcja adr tuneli tylko nie wiem czy dobrze kieruje

Dodaj komentarz

52 − = 47