ADR, Doradca ADR, Raport Powypadkowy

Raport powypadkowy ADR

Niekiedy pomimo tego, że zachowaliśmy wszystkie zasady bezpieczeństwa i tak dochodzi do niespodziewanych niebezpiecznych sytuacji.  Jeżeli podczas załadunku, przewozu czy rozładunku towarów niebezpiecznych miał miejsce poważny wypadek czy awaria to wówczas obowiązkowo należy, w terminie najpóźniej 14 dni  od zdarzenia, sporządzić raport powypadkowy.

Kto musi sporządzać raport powypadkowy?

Jeśli poważny wypadek lub awaria miały miejsce podczas załadunku – raport  sporządza doradca ds. bezpieczeństwa wyznaczony u załadowcy . Jeżeli wypadek lub awaria miały miejsce podczas transportu – to wówczas doradca bezpieczeństwa firmy transportowej. I tak dalej analogicznie składa raport powypadkowy napełniający lub odbiorca.

Już w tej sytuacji jak na dłoni widać, że nie tylko firmy transportowe mają obowiązek wyznaczyć doradcę ds. bezpieczeństwa. Obowiązek ten dotyczy w równej mierze każdego z uczestników transportu towarów niebezpiecznych – do nadawcy do odbiorcy, ponieważ na każdym etapie potrzebne jest profesjonalne wsparcie.

PAMIĘTAJ O KAŻDYM INCYDENCIE ZWIĄZANYM Z TOWARAMI NIEBEZPIECZNYMI INFORMUJ SWOJEGO DORADCĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA !!!

Czy zawsze należy sporządzać raport powypadkowy?

Sporządzenie  raportu powypadkowego wymagane  jest tylko wówczas gdy doszło do uwolnienia  towarów niebezpiecznych lub bezpośredniego zagrożenia  takim uwolnieniem, zranienia osób, szkody materialnej lub gdy konieczne  było zaangażowanie właściwych władz i gdy spełnione zostanie co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 1. Zranienie  osób, które spowodowało śmierć lub obrażenia  ciała w wyniku bezpośredniego oddziaływania przewożonego towaru niebezpiecznego, przy czym obrażenia o których mowa  :
 • wymagają zastosowania intensywnej opieki medycznej;
 • wymagają leczenia szpitalnego przez  co najmniej jedną  dobę; lub
 • powodują niezdolność do pracy przez  co najmniej trzy kolejne

2. Uwolnienie towarów  niebezpiecznych oznacza  uwolnienie:

 • Co najmniej 50 kg lub 50 l towarów zaliczanych do kategorii o lub 1.
 • Co najmniej 333 kg lun 333 l towarów zaliczanych do kategorii 2.
 • Co najmniej 1000 kg lub 1000 l towarów zaliczanych do kategorii 3 lub 4.

Kryterium dotyczące uwolnienia towarów niebezpiecznych  ma zastosowanie  również w przypadku wystąpienia bezpośredniego ryzyka ich uwolnienia w  ilościach podanych powyżej. Ryzyko  takie  następuje  szczególnie wtedy, gdy uległy uszkodzeniu urządzenia  chroniące ładunek, w wyniku czego nie są  one wystarczające do kontynuowania przewozu, lub gdy z jakiegokolwiek innego powodu nie można zapewnić odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ( np.  z  powodu  uszkodzenia cysterny lub kontenera, przewrócenia się cysterny lub wystąpienia pożaru w bezpośrednim sąsiedztwie zdarzenia).

W przypadku  zdarzeń z  udziałem materiałów  zakaźnych klasy 6.2 obowiązek sporządzenia raportu istnieje  niezależnie  od ilości uwolnionego towaru.

Natomiast  w przypadku zdarzeń obejmujących   towary  promieniotwórcze  klasy 7 stosuje  się następujące  kryteria dotyczące  uwolnienia towarów  niebezpiecznych:

 • Jakiekolwiek uwolnienie materiału promieniotwórczego ze sztuki przesyłki.
 • Narażenie prowadzące do przekroczenia limitów określanych w przepisach dotyczących ochrony pracowników i ludności przed promieniowaniem jonizującym; lub
 • Istnieje uzasadnione podejrzenie, że  nastąpiło znaczne naruszenie funkcji ochronnych jakiejkolwiek sztuki przesyłki w zakresie jej szczelności, osłony, ochrony termicznej lub krytyczności, mogące doprowadzić do  sytuacji, w której bez zastosowania  dodatkowych środków  zabezpieczających  dalszy przewóz  takiej sztuki przesyłki nie jest możliwy.

Należy pamiętać, że  zgodnie z przepisem szczególnym  CV33(6) każda  sztuka  przesyłki jeżeli nie może być  dostarczona do odbiorcy powinna być umieszczona w bezpiecznym miejscu. O  takim zdarzeniu należy bezzwłocznie  poinformować właściwą  władzę oraz  zwrócić się do niej o instrukcje dotyczące  dalszego postępowania.

Szkoda materialna lub zniszczenie środowiska oznaczają uwolnienie towarów niebezpiecznych, niezależnie od ich ilości, powodujące  straty oceniane  na kwotę większą niż  50 000 euro. Na potrzeby oceny strat nie powinny być  brane pod  uwagę uszkodzenia uczestniczących w  zdarzeniu środków transportu przewożących towary niebezpieczne oraz uszkodzenia infrastruktury transportowej.

Zaangażowanie właściwych władz oznacza  bezpośrednie działania podjęte podczas  zdarzenia przez właściwe  służby ratownicze, połączone z ewakuacja ludności lub zamknięciem szlaków komunikacyjnych na okres  co najmniej 3 godzin z powodu zagrożenia stwarzanego przez  towary niebezpieczne.

Raport  wypadkowy sporządzany jest  przez  doradcę  do  spraw  bezpieczeństwa. Raport ten  należy złożyć w przeciągu 14 dni do właściwego, ze względu na miejsce zdarzenia, wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego.  Raport powypadkowy sporządza wyznaczony w przedsiębiorstwie doradca ds. bezpieczeństwa. Kara za brak sprawozdania to koszt rządu 1000 zł. Ale ten 1000 zł to może być dopiero początek kosztów i kłopotów, ponieważ najczęściej brak  raportu powypadkowego wynika z braku wyznaczonego doradcy ds. bezpieczeństwa ( kara 5000 zł ). W konsekwencji zapewne brak sprawozdania rocznego ( kara maksymalna 5000 ) i brak przeszkolonych pracowników ( kara 2000 zł). A na koniec możemy przewoźnikowi dorzucić utratę dobrej reputacji a w konsekwencji nawet utratę licencji.

Tak sobie postraszyłam na koniec 🙂 Ale tak szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę całościowe koszty prowadzenia działalności transportowej to nawet najdroższy doradca ds. bezpieczeństwa jest tylko ułamkiem tych kosztów.

Niestety coraz częściej dowiaduję się, że szkolenia dla kierowców prowadzone są po łebkach i kierowcy/ przewoźnicy nie mają fundamentalnej wiedzy z zakresu swojej odpowiedzialności i obowiązków,  np nie wiedzą o obowiązku wyznaczenia doradcy.

Na koniec jeszcze jak zawsze napiszę, że ten wpis ma charakter jedynie informacyjny i nie może być traktowany jako usługa doradcza. Jeśli masz pytania lub wątpliwości to pisz lub dzwoń do mnie, postaram się odpowiedzieć Ci najszybciej jak będę mogła.

Sylwia Zielińska

Doradca ADR/RID/IATA-DGR/IMDG-Code

e-mail: sz@niebezpiecznalogistyka.pl

6 komentarzy

 • Reply

  Stachno

  15 listopada 2017

  Witam!
  Cytuję” Zaangażowanie właściwych władz oznacza bezpośrednie działania podjęte podczas zdarzenia przez właściwe służby ratownicze, połączone z ewakuacja ludności lub zamknięciem szlaków komunikacyjnych na okres co najmniej 3 godzin z powodu zagrożenia stwarzanego przez towary niebezpieczne.”
  Rozumiem, że jeśli szlak komunikacyjny zostanie zamknięty na okres ponad 3 godz. z uwagi na przywrócenie dostatecznego stany drogi – bez uwolnienia się towaru niebezpiecznego, nie ma obowiązku sporządzania raportu?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   16 listopada 2017

   Uwolnienie towarów niebezpiecznych nie jest konieczne, wystarczy, że będzie bezpośrednie zagrożenie tym uwolnieniem ( gdy np. uległy uszkodzeniu urządzenia chroniące ładunek). W każdym razie jeśli droga będzie zamknięta na okres co najmniej 3 godzin to wówczas należy sporządzić raport powypadkowy. Pozdrawiam 🙂

 • Reply

  stano

  16 listopada 2017

  Jasne! Pozdrawiam!

 • Reply

  Salo

  25 listopada 2017

  exstra

 • Reply

  ADR.service

  26 kwietnia 2018

  Na szczęście nie miałem jeszcze okazji sporządzać raportu powypadkowego. Ciekaw jestem czy sporządzanie go i informacja, która pójdzie wraz z nim gdzieś w świat przynosi jakieś negatywne konsekwencje na przykład dla przewoźnika?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   26 kwietnia 2018

   Ja niestety miałam okazję sporządzanie raportów powypadkowych, ale nigdy nie powodowało to żadnych dodatkowych czynności , kontroli, pytań z urzędu itd. Czyli konsekwencje są tylko dla tych, którzy mają obowiązek złożenia raportu powypadkowego a tego nie zrobią. Pozdrawiam. Sylwia Zielińska

Dodaj komentarz

+ 38 = 43