ADR, Towary niebezpieczne

Utrata dobrej reputacji – naruszenia ADR

Rok 2017 serwuje nam sporą dawkę zmian i nowości.

Jedną z nich jest  utrata  dobrej reputacji przewoźnika w konsekwencji naruszeń przepisów ADR. Przewoźnicy boją się, że łatwiej stracą licencję, ponieważ naruszenia będą teraz znacznie surowiej karane. Ja myślę, że te zmiany idą w dobrym kierunku.

Wprowadzane od wielu lat regulacje dotyczące transportu drogowego towarów niebezpiecznych mają na celu zabezpieczenie ludzi i środowiska przed stwarzanymi przez te towary zagrożeniami. Bez względu na to czy wymogi te wydają nam się wyśrubowane, mają one na celu wprowadzenie pewnego odpowiedniego standardu bezpieczeństwa. Każdy z nas oczekuje, że profesjonalista zachowa się profesjonalnie. Przewoźnik jest profesjonalistą, wiec wymagam od niego świadomego, rzetelnego  spełniania wymogów bezpieczeństwa.

Zmiany dotyczące utraty reputacji spotkały się z akceptacją dużej części przewoźników. Nie dziwi  mnie to. Większość przewoźników dba o wizerunek branży transportowej, woli konkurować jakością  usługi a nie ceną. Przewoźnik rzetelny nie ma się czego obawiać. A do popełnienia wykroczenia, powodującego utratę reputacji, nie dochodzi przypadkowo. Tego typu naruszenia popełniane są świadomie. Tym bardziej, jako osoba zajmująca się zawodowo bezpieczeństwem transportu, jestem za surowym karaniem przedsiębiorstw, które z premedytacją łamią zasady bezpieczeństwa.

Co zmieniły nowe przepisy?

Wdrożono podział wykroczeń, które prowadzą do utraty dobrej reputacji. Podzielono je na trzy kategorie według ryzyka, które stwarzają:

NN – najpoważniejsze naruszenia – np. Transport towarów niebezpiecznych bez oznaczenia ich w pojeździe jako towarów niebezpiecznych, tym samym stanowiący zagrożenie życia lub środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu

BPN – bardzo poważne naruszenia – np. Brak odpowiedniej informacji o przewożonej substancji pozwalającej na określenie poziomu wagi wykroczenia (np. brak numeru UN, właściwej nazwy ładunku, grupy pakowania)

PN – poważne naruszenia – np. W pojeździe nie ma wyposażenia wymaganego w ADR lub pisemnych instrukcjach

Ocenie poddaje się okres roczny.

Trzy poważne naruszenia lub jedno bardzo poważne będzie skutkowało możliwością utraty dobrej reputacji, która równoznaczna jest z zakazem wykonywania przewozów na minimum rok.

Biorąc pod uwagę potencjał stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa drogowego, maksymalna częstotliwość poważnych naruszeń, powyżej której powinny one być uznawane za poważniejsze, ustalana jest w następujący sposób:

3 PN/na kierowcę/na rok

=

1 BPN

3 BPN/na kierowcę/na rok

=

uruchomienie krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji

9.   Utrata dobrej reputacji przewoźnika a naruszenia przepisów ADR

Nr

PODSTAWA PRAWNA

RODZAJ NARUSZENIA

POZIOM PRZEWINIENIA

NN

BPN

PN

1.

Sekcja I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE

Transport towarów niebezpiecznych, których transport jest zakazany

X

2.

Transport towarów niebezpiecznych w sposób zakazany lub przy użyciu niezatwierdzonych środków zabezpieczających, tym samym stanowiący zagrożenie życia lub środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu

X

3.

Transport towarów niebezpiecznych bez oznaczenia ich w pojeździe jako towarów niebezpiecznych, tym samym stanowiący zagrożenie życia lub środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu

X

4.

Ubytek niebezpiecznych substancji

X

5.

Przewóz luzem w kontenerze, który nie nadaje się do użytku ze względów konstrukcyjnych

X

6.

Przewóz pojazdem bez odpowiedniego świadectwa homologacji

X

7.

Pojazd nie spełnia już standardów homologacji i stwarza bezpośrednie zagrożenie

X

8.

Nieprzestrzeganie reguł rządzących zabezpieczeniem i rozmieszczeniem ładunku

X

9.

Nieprzestrzeganie reguł rządzących mieszanym załadunkiem opakowań

X

10.

Nieprzestrzeganie postanowień ograniczających ilości przewożone w jednej jednostce transportowej, w tym dopuszczalnych stopni napełnienia zbiorników lub opakowań

X

11.

Brak odpowiedniej informacji o przewożonej substancji pozwalającej na określenie poziomu wagi wykroczenia (np. brak numeru UN, właściwej nazwy ładunku, grupy pakowania)

X

12.

Kierowca nie posiada ważnego świadectwa przeszkolenia zawodowego

X

13.

Korzystanie z ognia lub niezabezpieczonego źródła światła

X

14.

Nieprzestrzeganie zakazu palenia

X

15.

Pojazd jest niewłaściwie nadzorowany lub zaparkowany

X

16.

Jednostka transportowa składa się z więcej niż jednej przyczepy/naczepy

X

17.

Pojazd nie spełnia już standardów homologacji, ale nie stwarza bezpośredniego zagrożenia

X

18.

W wyposażeniu pojazdu nie ma wymaganych nadających się do użycia gaśnic

X

19.

W pojeździe nie ma wyposażenia wymaganego w ADR lub pisemnych instrukcjach

X

20.

Przewóz uszkodzonych opakowań, pojemników DPPL lub dużych opakowań, lub opakowań zepsutych, zanieczyszczonych i pustych

X

21.

Przewóz zapakowanych towarów w kontenerze, który nie nadaje się do użytku ze względów konstrukcyjnych

X

22.

Zbiorniki/zbiorniki kontenerowe (włączając puste i zanieczyszczone) nie są odpowiednio zamknięte

X

23.

Niewłaściwe etykietowanie, oznaczenie lub umieszczenie tablic w pojeździe lub niewłaściwe zabezpieczenie

X

24.

Brak pisemnych instrukcji zgodnych z ADR lub pisemne instrukcje nie dotyczą przewożonych towarów

X

Źródło zmian : ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/403

Sylwia Zielińska

Doradca ADR/RID/IATA-DGR/IMDG-Code

Dodaj komentarz

29 + = 35