ADR, Naruszenia ADR, Towary niebezpieczne

Naruszenia ADR – wysokość kar.

Nadszedł moment w którym znowu was trochę postraszę karami. Już raz pisałam na temat utraty dobrej reputacji przewoźnika w związku z naruszeniami ADR.  Dzisiaj opiszę kary finansowe jakie mogą być nałożone na przewoźnika łamiącego przepisy ADR.

Katalog i wysokość kar za naruszenia ADR znajduje się w ustawie o transporcie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 Nr 227 poz. 1367). Ustalmy jedno, zawodowo zajmuję się bezpieczeństwem transportu towarów, które same w sobie stwarzają mniejsze lub większe zagrożenia. Przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych nie mają na celu pognębienia przewoźników tylko stworzenie warunków w miarę bezpiecznego transportu. Bezpiecznego dla społeczeństwa ( czyli dla nas), dla przyrody, a także dla kierowcy. Moim zdaniem żadne finansowe argumenty nie przemawiają za łamaniem przepisów bezpieczeństwa. Ale dla tych dla których pieniądze przemawiają najbardziej ustawodawca stworzył katalog kar za naruszenia ADR.

Naruszenia związane z dokumentacją.

 •  Niesporządzenie dokumentu przewozowego – 1000 zł.
 •  Sporządzenie dokumentu przewozowego, w którym nie są zawarte: numer UN, grupa pakowania (o ile została przyporządkowana) lub prawidłowa nazwa przewozowa towaru niebezpiecznego – 500 zł.
 •  Sporządzenie dokumentu przewozowego, w którym nie jest zawarta inna wymagana informacja – 300 zł.
 •  Przewóz towaru niebezpiecznego z dokumentem przewozowym, o którym mowa w pkt 2 lub 3, albo bez dokumentu przewozowego – 300 zł.

Warto zauważyć, że obowiązek sporządzenia dokumentu przewozowego spoczywa na  nadawcy i to on narażony jest na wyższą  karę 500 lub 100 zł. Kierowca za brak dokumentu przewozowego ponosi karę w wysokości 300 zł.

 •  Dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego kierowcy, który nie uzyskał wymaganego zaświadczenia ADR – 2000 zł.
 • Niewyposażenie środka transportu w wymagane instrukcje pisemne – 250 zł.
 •  Nieuzyskanie wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR – 6000 zł.
 • Niewyposażenie kierowcy w ważne świadectwo dopuszczania pojazdu ADR – 500 zł.
 •  Nieuzyskanie wymaganego świadectwa dopuszczenia lub kopii świadectwa dopuszczenia dla przedziału ładunkowego lub osłony  –  6000 zł.
 •  Niewyposażenie załogi lub prowadzącego pojazd w wymagane świadectwa dopuszczenia lub kopię świadectwa dopuszczenia dla przedziału ładunkowego lub osłony – 500 zł.
 • Wykonywanie załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego w miejscu publicznym lub na obszarze zabudowanym:
  1) bez wymaganego specjalnego zezwolenia właściwej władzy – 2000 zł
  2) bez wymaganego powiadomienia właściwej władzy – 500 zł.
 • Nieuzyskanie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych wcześniejszego zatwierdzenia przez właściwą władzę dla przewozu materiału promieniotwórczego – 2000 zł.

Naruszenia związane ze sposobem przewozu.

 • Napełnianie, nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego w cysternie, który nie jest dopuszczony do przewozu w cysternie – 6000 zł.
 • Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego luzem, który nie jest dopuszczony do przewozu luzem – 6000 zł.
 • Zapakowanie, nadanie, załadunek lub przewóz w sztukach przesyłki towaru niebezpiecznego, który nie jest dopuszczony do przewozu w sztukach przesyłki – 6000 zł.
 • Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu ładowania razem – 3000 zł.
 • Załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego z naruszeniem przepisów dotyczących rozmieszczania i mocowania ładunków – 1000 zł.
 • Napełnianie cysterny lub przewóz towaru niebezpiecznego w cysternie z naruszeniem przepisów dotyczących dopuszczalnego stopnia napełnienia cysterny- 4500 zł.
 • Napełnianie cysterny lub przewóz towarów reagujących ze sobą niebezpiecznie, umieszczonych w sąsiadujących komorach cysterny – 5000 zł.
 • Przewóz środkiem transportu zanieczyszczonym przewożonym towarem niebezpiecznym lub pozostałościami uprzednio przewożonego towaru niebezpiecznego – 1500 zł.
 • Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w ilościach przekraczających ilości dozwolone  w ADR – 2000 zł.
 • Nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego z naruszeniem wymaganych środków ostrożności przy jego przewozie razem z artykułami żywnościowymi, towarami konsumpcyjnymi lub karmą dla zwierząt – 1000 zł.
 • Napełnianie cysterny lub przewóz produktów żywnościowych w cysternach używanych do przewozu towarów niebezpiecznych bez zastosowania środków zapobiegających zagrożeniom zdrowia – 3000 zł.
 • Kontynuowanie przewozu pomimo stwierdzenia uwalniania się towaru niebezpiecznego z urządzenia transportowego lub środka transportu – 6000 zł.

Naruszenia dotyczące środków transportu.

 • Załadunek, napełnianie lub przewóz towaru niebezpiecznego nieodpowiednim do takiego przewozu środkiem transportu lub w nieodpowiednim urządzeniu transportowym – 3000 zł.
 • Niewyposażenie środka transportu przewożącego towary niebezpieczne w wymagane:
  1) gaśnice lub gaśnice niespełniające warunków określonych  w ADR – 500 zł
  2) w wyposażenie ochronne określone  w ADR – 200 zł za każdy brakujący element.
  Lista wyposażenia ADR znajduje się tutaj. https://niebezpiecznalogistyka.pl/wyposazenie-adr/
 • Nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego środkiem transportu, w cysternie, pojeździe – -baterii, kontenerze, MEGC lub pojeździe MEMU, niezaopatrzonych w wymagane i prawidłowe oznakowanie, w zakresie:
  1) tablicy lub tablic barwy pomarańczowej – 200 – za każdy brakujący element
  2) nalepki lub nalepek ostrzegawczych – 200 – za każdy brakujący element
  3) innego wymaganego oznakowania – 200 – za każdy brakujący element.
 • Wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego pojazdem nieodpowiadającym warunkom określonym w części 9 ADR – 2000 zł.
 • Wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego w kontenerze, wagonie, cysternie lub innym urządzeniu transportowym niespełniającym wymagań określonych w części 4, 6 lub 7 ADR – 2000 zł.
 • Dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego w urządzeniu transportowym z pozostałościami towaru niebezpiecznego na jego zewnętrznej powierzchni – 1000 zł.
 • Nadanie towaru niebezpiecznego w kontenerze niezdatnym do użytku lub niezgodnym z odpowiednimi wymaganiami dla danego typu kontenera lub dla przewożonego towaru niebezpiecznego- 2000 zł.
 • Załadunek lub nadanie towaru niebezpiecznego luzem w kontenerze niedopuszczonym przez właściwą władzę – 1000 zł.

Naruszenia dotyczące opakowania.

 • Zapakowanie, nadanie, załadunek lub przewóz towarów niebezpiecznych w opakowaniu, które nie spełnia wymagań  ADR, odrębnie dla każdego numeru UN lub rodzaju opakowania – 3000 zł.
 • Zapakowanie, nadanie lub załadunek towaru niebezpiecznego bez wymaganego oznakowania sztuk przesyłki lub opakowania zbiorczego albo w nieprawidłowo oznakowanych sztukach przesyłki lub opakowaniach zbiorczych dla każdego numeru UN- 800 zł.
 • Zapakowanie, załadunek lub nadanie towaru niebezpiecznego z naruszeniem przepisów dotyczących pakowania razem do sztuki przesyłki – 3000 zł.

Inne naruszenia.

 • Nadanie towaru niebezpiecznego nieprawidłowo sklasyfikowanego – 6000 zł.
 • Załadunek, nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego niedopuszczonego do przewozu – 10 000 zł.
 • Niewyznaczenie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – 5000 zł.
 • Nieprzesłanie w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych:
  1)jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania nie upłynęło 14 dni – 200 zł
  2)jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania upłynęło co najmniej 14 dni – 2000 zł
  3)jeżeli od ustawowo określonego terminu przesłania sprawozdania upłynęły co najmniej 3 miesiące – 5000 zł.
 • Nieprzeszkolenie osób wykonujących czynności związane z przewozem towaru niebezpiecznego, zatrudnionych przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych lub wykonujących te czynności na jego rzecz – 2000 zł.
 • Niesporządzenie lub sporządzenie niezgodnie z wymaganiami planu ochrony/planu zapewnienia bezpieczeństwa – 5000 zł. ( więcej o planie ochrony przeczytasz tutaj : https://niebezpiecznalogistyka.pl/ochrona-towarow-niebezpiecznych/ )
 • Dopuszczenie do pozostawienia środka transportu przewożącego towary niebezpieczne bez wymaganego nadzoru – 800 zł.
 • Dopuszczenie do postoju środka transportu przewożącego towary niebezpieczne bez zabezpieczenia hamulcem ręcznym – 500 zł.
 • Dopuszczenie do przewozu środkiem transportu przewożącym towary niebezpieczne osób innych niż załoga – 500 zł.
 • Niepowiadomienie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych, w przypadku zaistnienia wypadku lub awarii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, właściwej miejscowo ze względu na miejsce powstania zdarzenia jednostki ochrony przeciwpożarowej lub centrum powiadamiania ratunkowego – 1000 zł.
 • Wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego pojazdem wyposażonym w zbiornik lub zbiorniki paliwa o łącznej pojemności przekraczającej maksymalną pojemność określoną w ADR dla jednostki transportowej – 2000 zł.

Jak widać możliwości do popełnienia błędów jest sporo. Kary też są niemałe. Dlatego niezmiennie postuluje : zawracajcie głowy swoim doradcom ds. bezpieczeństwa. Po to są, dlatego im płacicie.  Doradcy się znają na rzeczy i odpowiedz na pytanie ( lub poszukanie odpowiedzi ) zajmuje im najczęściej chwilę. Wam to zabierze dużo czasu, który możecie spożytkować inaczej wydajniej/milej 🙂

Sylwia Zielińska
Doradca ADR/RID/IATA-DGR/IMDG-Code

Potrzebujesz skonsultować swój transport? Napisz do Nas biuro@niebezpiecznalogistyka.pl

15 komentarzy

 • Reply

  Karolina Kołdys

  18 lipca 2017

  Pani Sylwio,
  Jak Pani ocenia kwestię sankcji finansowych, czy rzeczywiście robią one na przedsiębiorcach wrażenie? 🙂

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   18 lipca 2017

   Oczywiście, że robią wrażenie. Co więcej mój znajomy, który jest inspektorem ITD uważa, że robią baaardzo duże wrażenie 🙂 Niestety często, błędy popełniane przez nadawców, przewoźników czy odbiorców spowodowane są marną współpracą z ich doradcą. Jakaś część traktuje wyznaczenie doradcy jako niepotrzebny koszt/obowiązek, koniecznie chce jak najtaniej i w związku z tym nie wymagają od doradcy zbyt wiele a on sam nie kwapi się do częstych kontaktów. Taka współpraca trwa do pierwszej kontroli 🙂 A później trafiają do nas i są zdziwieni, że doradca ma z nimi stały kontakt i tym samym uczą się korzystać z naszej wiedzy. Ja sama mam wielu klientów od 2003 roku i oni nigdy nie dostali żadnej kary 🙂 Tym się mogę pochwalić 😀 Pozdrawiam. Sylwia

 • Reply

  Pawel

  9 maja 2018

  „Warto zauważyć, że obowiązek sporządzenia dokumentu przewozowego spoczywa na nadawcy”” Kim jest nadawca?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   9 maja 2018

   zgodnie z ADR ( definicje ) Nadawca oznacza przedsiębiorstwo, które wysyła towary niebezpieczne, zarówno we własnym
   imieniu jak też w imieniu osoby trzeciej. Jeżeli operacja transportowa odbywa się na podstawie
   umowy przewozu, to za nadawcę uważa się to przedsiębiorstwo, które jest nadawcą zgodnie z umową
   przewozu.
   pozdrawiam
   Sylwia Zielinska

 • Reply

  Jan Kowalski

  28 lutego 2020

  Witam. Czy przewożenie materiałów, odpadów medycznych weterynaryjnych o nr 180202 lub 180205 lub 180208 są objęte regulacjami ADR? I czy kierowcy przewożący takie materiały muszą mieć osobiste uprawnienia ADR do ich przewozu?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   2 marca 2020

   Dzień dobry,

   zgodnie z ustawą o odpadach przewóz odpadów niebezpiecznych (kod odpadu posiada gwiazdkę) realizowany jest zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych. Jeżeli odpady medyczne są odpadami niebezpiecznymi ( tak jest z odpadem 180202*, 180205*) to kierowcy przewodzący te odpady musza mieć uprawnienia ADR, pojazd powinien być prawidłowo oznakowany oraz wyposażony oraz obowiązkowo należy wyznaczyć doradcę ds. bezpieczeństwa.

   pozdrawiam serdecznie

   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Mirek

  5 kwietnia 2020

  Dzień dobry
  Gdzie należy zgłosić firmę która nadaje ADR -y w zwykłych przesyłkach kurierskich?

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   6 kwietnia 2020

   Dzień dobry,

   Najbardziej właściwą instytucją będzie Inspekcja Transportu Drogowego.

   pozdrawiam serdecznie

   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Daniel

  22 maja 2020

  Jaka jest kara za przejechanie tunelu bez pilota w Austrii

 • Reply

  Wojciech

  11 maja 2022

  Dzień dobry.
  Mam pytanko 🙂
  Co jeśli mam ADR, ale.nie mam go karty fizycznie przy sobie??? Co mi wtedy grozi??
  Dziękuję i pozdrawiam 🙂

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   30 czerwca 2022

   Dzień dobry,

   bez zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy nie można przewozić towarów niebezpiecznych.

   Pozdrawiam
   Sylwia Zielińska

 • Reply

  Paweł

  26 lipca 2022

  Witam. Jakiej wysokości jest mandat za niezgodność liściową sztuk przesyłki z listem przewozowym?

 • Reply

  Artur

  25 maja 2023

  Dzień dobry,
  A czy można dostać mandat za poruszanie się samym ciągnikiem ADR z tablicą z widoczna tablicą ADR

  • Reply

   Sylwia Zielińska

   9 grudnia 2023

   Dzień dobry,
   tak, za poruszanie się pojazdem z niewłaściwym oznakowaniem można dostać karę
   „Nieuzasadnione oznakowanie środka transportu
   tablicami barwy pomarańczowej lub nalepkami
   ostrzegawczymi” – 500 zł
   Pozdrawiam serdecznie
   Sylwia Zielińska

Dodaj komentarz

+ 72 = 76