Bez kategorii

Magazynowanie odpadów – zmiany od 1 stycznia 2021 roku

W dniu 8 października br. w dzienniku ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ministra klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Wnosi ono istotne zmiany w zakresie miejsc i sposobów magazynowania odpadów, które dotychczas były tylko ogólnikowo opisane w ustawie o odpadach w artykule 25.
Wspomniane zmiany zostały w tym artykule podzielone zostały na 3 kategorie:
1. Magazynowanie odpadów przez pierwotnych wytwórców odpadów,
2. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych,
3. Terminy w jakich należy dostosować miejsca i sposoby magazynowania odpadów do wymogów wskazanych w rozporządzeniu i komplikacje z tym związane.

1. Pierwotnych wytwórców odpadów podzielono na 2 kategorie:
Mali wytwórcy odpadów – nie posiadający pozwolenia na wytwarzanie odpadów czyli wytwarzający do 1 Mg odpadów niebezpiecznych i co bardzo ważne, wytwarzający do 100 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.
Niestacjonarni wytwórcy odpadów – podmioty świadczące usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw.
Dla tych 2 kategorii wytwórców stworzono art 4 niniejszego rozporządzenia, który jest stosunkowo łagodny i nie niesie za sobą wielkich zmian dla wytwórców odpadów.

Pozostali wytwórcy odpadów będą mieli obowiązek dostosowania miejsc i sposobów magazynowania odpadów. Najczęściej będzie to miało miejsce z chwilą upływu terminu posiadanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów, gdyż zazwyczaj w obecnych pozwoleniach są określone powyższe warunki. Jednak w sytuacji, kiedy w obecnym pozwoleniu powyższe warunki nie zostały określone konieczne będzie dostosowanie obowiązującej decyzji w ciągu 48 miesięcy.

2. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych zostało obarczone dodatkowymi zobowiązaniami. Również pierwotni wytwórcy odpadów muszą się do tego dostosować. Chodzi o obowiązek „etykietowania” odpadów z gwiazdką o ile przechowywane są w pojemnikach większych niż 5 litrów. Z obowiązku „etykietowania” zwolniono podmioty opisane w pkt 1.
Wzór etykiety określa załącznik do rozporządzenia. Powinna ona być czytelna i trwała, w szczególności odporna na warunki atmosferyczne.
Etykieta ma mieć wymiary minimum 150 mm szerokości i minimum 210 mm wysokości i zawierać napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE” oraz wskazanie: kodu i rodzaju magazynowanych odpadów, zawartości opakowania, pojemnika, kontenera, zbiornika lub worka, adresu miejsca magazynowania odpadów i daty rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu.

Etykieta może zawierać także inne informacje dotyczące magazynowanych odpadów, w szczególności branżowe oznaczenia. Jednak, rozporządzenie dopuszcza stosowanie innych, wdrożonych przez posiadacza odpadów metod oznakowania opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, jeżeli oznakowania zawierają wymienione tu informacje oraz jest zapewniona możliwość aktualizacji tych informacji.

Ważne
Przepisów powyższych nie stosuje się do zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Tego rodzaju odpady magazynuje się na zasadach określonych w art. 11 rozporządzenia.

Jeżeli odpady niebezpieczne w dniu 1 stycznia 2021 roku będą znajdowały się u zbierającego lub przetwarzającego odpady, to on będzie zobowiązany do sporządzenia etykiet zgodnie z art 15 niniejszego rozporządzenia.

3. Terminy i komplikacje z nimi związane.
Obowiązek dostosowania miejsc i sposobów magazynowania odpadów do wymagań opisanych w omawianym rozporządzeniu dotyczy wszystkich magazynujących odpady, zarówno wytwórców odpadów jak i zbierających lub przetwarzających odpady.
Wytwórcy opisani w pkt 1 mają najmniejsze wymagania i najkrótszy okres na ich spełnienie bo tylko 12 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia czyli do 1 stycznia 2022 roku.
Podmioty prowadzące działalność w zakresie demontażu pojazdów czyli tzw. SPD mają 24 miesiące na dostosowane się do wymagań określonych w rozporządzeniu.
Pozostali wytwórcy, zbierający lub przetwarzający odpady mają 48 miesięcy ale… jeżeli w tym okresie upływa termin posiadanego pozwolenia lub zezwolenia to nie uzyskają oni nowego bez dostosowania się do wymagań określonych w rozporządzeniu. Tym samym dostosowanie się będzie wymagało inwestycji w tym zakresie np. budowa zadaszonych boksów lub utwardzenie i wyposażenie w system zbierania odcieków miejsc w których będą magazynowane odpady.


Niestety to nie koniec problemów. Zmiany będą skutkowały koniecznością ponownego opracowania operatów p.poż oraz uzgodnienia warunków ochrony p.poż z Powiatowym (Miejskim) Komendantem Państwowej Straży Pożarnej i uzyskania postanowienia o uzgodnieniu tych warunków. Zarówno operat, jak i postanowienie są niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Kurs na doradcę ADR (DGSA)

Serdecznie zapraszam na organizowany kurs na doradcę ADR (DGSA).

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących uzyskać uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.
Ukończenie kursu (DGSA) uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego organizowanego przez Transportowy Dozór Techniczny.

Doradcą ds. bezpieczeństwa (DGSA) może być osoba:
– Która posiada wyższe wykształcenie (co najmniej I stopnia).
– Nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu.
– Ukończyła szkolenie na doradcę ds. bezpieczeństwa uzyskując zaświadczenie o ukończeniu kursu.
– Zdała egzamin Państwowy organizowany przez Transportowy Dozór Techniczny.

Kurs na doradcę ds. bezpieczeństwa trwa 44 godziny.

Część ogólna:
Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych , w szczególności cel i zakres regulacji oraz praktyczne posługiwanie się przepisami – 1 godzina

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych , w szczególności zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, zasady klasyfikacji, przepisy szczególne dla poszczególnych klas, towary niedopuszczone do przewozu, odpady niebezpieczne, materiały i przedmioty wybuchowe (klasa 1), materiały promieniotwórcze (klasa 7) – 4 godziny

Budowa i używanie opakowań ,w szczególności ogólne zasady pakowania, rodzaje i kategorie opakowań, kodowanie opakowań, instrukcje pakowania, zasady doboru opakowań – 2 godziny

Zasady znakowania – nalepki ostrzegawcze, duże nalepki ostrzegawcze, pomarańczowe tablice identyfikacyjne, inne znaki i oznakowania, szczegółowe zasady znakowania – 3 godziny

Dokumentacja – zasady wypełniania dokumentu przewozowego, certyfikat pakowania kontenera, raport powypadkowy, roczne sprawozdanie – 2 godziny

Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych – przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach ograniczonych i wyłączonych, przewóz towarów niebezpiecznych na zasadach wyłączenia spod przepisów, odstępstwa, ograniczenia przewozowe, przewozy materiałów promieniotwórczych – 3 godziny

Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem – przewóz sztuk przesyłek, przewóz towaru luzem, kontenery do przewozu towaru luzem, pakowanie razem, załadunek razem – 2 godziny

Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem – 1 godzina

Ćwiczenia – 6 godzin

Część specjalistyczna:
Przepisy dotyczące przewozu drogowego – przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych –1 godzina

Dokumentacja – dokumenty przewozowe w transporcie krajowym i międzynarodowym, zasady wypełniania, instrukcje pisemne zgodne z ADR, świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, zaświadczenie ADR – 1 godzina

Pojazdy – wymagania konstrukcyjne dla pojazdów, pojazdy EX/II, EX/III, FL, AT, OX, MEMU, wyposażenie jednostek transportowych (podstawowe, dodatkowe), sprzęt gaśniczy, oznakowanie jednostek transportowych przewożących sztuki przesyłki, materiały stałe luzem, materiały ciekłe, sypkie lub gazy w cysternach – 4 godziny

Załadunek i rozładunek – mocowanie ładunku na pojeździe, wymagania dotyczące załadunku i rozładunku niektórych towarów, w szczególności ograniczenia ilościowe, zakazy ładowania razem (do jednego pojazdu) różnych towarów niebezpiecznych oraz towarów niebezpiecznych z żywnością – 3 godziny

Przewóz w cysternach – dobór cysterny na podstawie właściwości fizykochemicznych towaru, charakterystyka cystern stałych, odejmowalnych, przenośnych, kontenerów-cystern, pojazdów-baterii oraz cystern do przewozu odpadów, kodowanie cystern, układy i urządzenia bezpieczeństwa stosowane w cysternach, zasady załadunku i rozładunku cystern – 3 godziny

Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem drogowym towarów niebezpiecznych; ratownictwo techniczne i chemiczne – zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, następstwa wypadków, organizacja systemu ratowniczo-gaśniczego, powiadamianie o zdarzeniu, zasady działań ratowniczych na miejscu zdarzenia, analiza okoliczności i przyczyn zaistniałych zdarzeń, ochrona środowiska – 3 godziny

Szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem – rodzaje i zakres szkoleń, dokumentacja szkolenia – 1 godzina

Konsultacje – 4 godziny

Czas trwania szkolenia 44 h . Koszt szkolenia otwartego – 2500 zł.

Planowany termin szkolenia DGSA to 28.09.2020 – 02.10.2020 r

Miejsce szkolenia : ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

informacje i zapisy na kurs: Sylwia Zielińska te. 604 511 661

Szkolenie Baza Danych o Odpadach – Gdynia 21 i 22 września 2020 r.

Szanowni Państwo,

Po długiej przerwie związanej z pandemią COVID -19 zapraszam na kolejne szkolenia z tematu odpadów i Bazy Danych o Odpadach oraz sprawozdawczości. Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami należy złożyć do 31 października 2020 r. Oferujemy dwa rodzaje szkoleń – stacjonarne oraz online. W przypadku szkolenia stacjonarnego możemy zaoferować miejsce jedynie dla 10 osób, tak aby zachować w trakcie szkolenia dwa metry pomiędzy uczestnikami.

Jesteśmy firmą doradczą z zakresu ochrony środowiska, na co dzień zajmujemy się wsparciem przedsiębiorców z tej tematyki. Nasze szkolenia są dopasowywane do potrzeb uczestników ze względu na wąski zakres specjalizacji i przede wszystkim – nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi. Organizujemy szkolenia w małych grupach dzięki temu w trakcie szkolenia możecie Państwo zadawać pytania i rozwiewać. Nie ma obawy, że Państwa pytanie zginie w tłumie innych, tak jak ma to niestety miejsce na dużych prezentacjach.

W ramach szkolenia dowiedzcie się Państwo m.in.:

 1. Najnowsze oraz planowane zmiany w prawie,
 2. Kto i dlaczego musi się wpisać?
 3. Jakie są opcje logowania;
 4. Jak prawidłowo wystawić Kartę Przekazania Odpadu i jakie są etapy jej przepływu między firmami;
 5. Kto jest za co odpowiedzialny i jakie są konsekwencje błędów (również finansowe);
 6. Jak prowadzić Ewidencje Odpadów w nowym systemie;
 7. Sprawozdawczość –  terminy, formularz sprawozdawczy, błędy.
 8. Inne funkcjonalności systemu.
 9. Dodatkowo – obowiązki z zakresu przepisów ADR, kiedy i w jakim zakresie obowiązują w obrocie odpadami.

Przewidziana jest część teoretyczna, jak i praktyczna (prezentacja systemu BDO oraz sposobu poruszania się po nim). Posiadamy dostęp do konta testowego w BDO, dlatego możemy pokazać „na żywo” cały cykl przepływu Karty Przekazania Odpadów, uzupełnianie Karty Ewidencji Odpadów, tworzenie sprawozdań i inne funkcjonalności systemu.

 

Dla kogo jest to szkolenie?

Wytwórców, transportujących i zbierających odpady,

Przedsiębiorców oraz pracowników prywatnych przedsiębiorstw,

Specjalistów ds. ochrony środowiska,

Specjalistów ds. odpadów, osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców również tych, którzy dotychczas nie prowadzili ewidencji odpadów, ale w myśl obecnych przepisów są do tego zobowiązani.

 

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Bieżące zmiany w prawie – papierowa KPO, przedłużenie terminów sprawozdań, zmiany funkcjonalności w BDO, planowane zmiany w ustawie o odpadach,
 2. Prawidłowa klasyfikacja odpadów – nadawanie kodów odpadów zgodnie z katalogiem odpadów,
 3. Odpowiedzialność za odpady oraz jej przenoszenie,
 4. BDO – uruchomienie rejestru oraz związane z tym zmiany i utrudnienia,
 5. Kto musi się wpisać do BDO? Zwolnienia z ewidencji.
 6. Przekazywanie odpadów za pośrednictwem BDO:
  1. Omówienie wystawiania KPO oraz dostępnych ról (przekazujący, transportujący, przejmujący),
  2. Statusy KPO oraz ich znaczenie – Planowana/Zatwierdzona/Potwierdzenie wygenerowane/Potwierdzenie przejęcia/Potwierdzenie transportu,
  3. Generowanie potwierdzenia niezbędnego dla transportu odpadów,
  4. Odrzucenie KPO oraz korekta,
  5. Wycofanie KPO,
 7. Przekazywanie odpadów z pominięciem KPO np. nieprofesjonalnie zbierającym i osobom fizycznym,
 8. Zniesienie KPO zbiorczych (miesięcznych),
 9. Ewidencja i sprawozdawczość w BDO:
  1. obsługa kart ewidencji odpadów (KEO),
  2. stany magazynowe na dzień 01.01.2020 r. przy zakładaniu KEO
  3. ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji i poza instalacją,
  4. uzupełnianie ewidencji – ręczne czy automatyczne?
  5. tworzenie sprawozdania „odpadowego”
 10. Wniosek o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO,
 11. Bezpośredni dostęp organów kontrolnych, w tym WIOŚ, ITD., policji itp. do bieżącej ewidencji.
 12. Administracyjne kary pieniężne,
 13. Panel dyskusyjny.

 

 

Termin i miejsce szkolenia:

21 wrześnie 2020 r. – szkolenie stacjonarne
22 września 2020 r. – szkolenie online

godzina 10-16, Gdynia, ul. Olimpijska 2.

Koszt szkolenia stacjonarnego 470 zł netto za uczestnika

Koszt szkolenia online 350 zł netto za uczestnika

Dbając o Państwa komfort organizujemy są małe grupy maksymalnie osób. W cenie szkolenia przewidziany jest catering kawowy.

 

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy szkolenia@niebezpiecznalogistyka.pl

W tytule zgłoszenia proszę wpisać „Zgłoszenie na szkolenie BDO” oraz wybrany przez Państwa termin.

W treści zgłoszenia prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika/uczestników/ formę szkolenia (stacjonarne/online) oraz dane do wystawienia faktury.

 

W razie pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.

Informujemy, że warunkiem odbycia się szkolenia jest zgłoszenie odpowiedniej ilości osób. Szkolenie będzie potwierdzane mailowo minimum 5 dni wcześniej.

 

Pozdrawiam

Małgorzata Solarska
spec. ds. ochrony środowiska
508 56 55 56

BDO, Ochrona Środowiska

Jak prawidłowo wypełnić Kartę Przekazania Odpadu

Garbage collector on the garbage truck.Sweeper or Worker are loading waste into the garbage truck carrier.

Karta Przekazania Odpadów w BDO – krok po kroku, czyli jak prawidłowo wypełnić Kartę Przekazania Odpadu.


Dziewięć miesięcy temu ruszył system BDO i teoretycznie Karta Przekazania Odpadu nie powinna stanowić większego problemu. Na stronie BDO można znaleźć poradnik, jak wypełnić KPO. Poradnik jest bez zarzutu pod względem technicznym ale niestety nie udziela informacji merytorycznej. Postanowiłam więc omówić krok po kroku każdy z sześciu działów KPO omawiając najczęściej poruszane wątpliwości.


Sekcja 1: Informację o KPO.
Tutaj nic zrobić nie możemy. Pola rok, numer oraz status KPO wypełniane są automatycznie. Na etapie tworzenia KPO pole z numerem jest puste, a status „planowana”.


Sekcja 2: Dane Przekazującego Odpady
To jesteśmy my. Wytwórcy odpadu bo to właśnie na wytwórcy odpadu leży (i zawsze leżał zgodnie z prawem) obowiązek prawidłowego wystawienia KPO. Co to oznacza? Że ponosimy odpowiedzialność za błędy! 
Ta sekcja również wypełnia się automatycznie bo zarówno podmiot, jak i miejsce prowadzenia działalności wybieramy, zanim możemy utworzyć nową KPO. Na tym etapie trzeba sprawdzić, czy wybrane miejsce prowadzenia działalności jest prawidłowe (jeżeli mamy więcej niż jedno np. sklep, magazyn, biuro). Jeżeli są błędne dane należy skasować KPO, wybrać prawidłowe MPD w prawym, górnym rogu ekranu, a następnie utworzyć nową KPO.

Nagłówek

Pierwsze pole, które budzi spore wątpliwości znajduje się nad dwoma ostatnimi wersami sekcji. Jest to checkbox do odznaczenia o treści:
„Wytwarzanie odpadów – w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo budowlane)”
Pole to i tak zostało już poprawione po licznych pytaniach (między innymi z naszej strony) o logiczny sens zdania. Kiedy należy zaznaczyć to pole?
– jeżeli wytwarzamy odpady w wyniku świadczenia usług na obiektach liniowych,
– jeżeli wytwarzamy odpady w wyniku świadczenia innych usług niestacjonarnych np. budowlane, rozbiórkowe, remontowe, serwisowe, konserwacyjne itp.


Przykład – jeżeli serwisujemy budynek u klienta w zakresie wymiany świetlówek to musimy zaznaczyć to pole. Po zaznaczeniu checkbox’u należy wybrać nazwę gminy w której odpad powstał. 


Sekcja 3: Dane transportującego
Wydawałoby się pole dość łatwe. Klikami gdzie bądź i wybieramy transportującego z wyszukiwarki. O czym należy pamiętać?
O tym, że przynajmniej na ten moment wyszukiwarka nie weryfikuje, czy dany podmiot ma wpis w zakresie transportu. Możemy wybrać kogokolwiek z listy… Zanim więc to zrobimy musimy sprawdzić w rejestrze, czy podmiot który ma transportować odpady posada wpis w tabeli nr 7 i czy ma wpisany kod odpadu, który ma dla nas przewieźć. Zlecenie transportu podmiotowi niewpisanemu to oczywiście kara od 5 tys. do 1 miliona. 
UWAGA! Jeżeli sami transportujemy własne odpady to nie musimy mieć wpisu w dziale 7! Transportujący wytworzone przez siebie odpady jest zwolniony z tego obowiązku (ustawa o odpadach art. 51, ust. 2, pkt 4). Należy jednak pamiętać o prawidłowym oznakowaniu (rozporządzenie w sprawie transportu odpadów).


Sekcja 4: Dane przejmującego odpady
Sekcja podzielona na dwie części. W pierwszej ponownie, jak z transportującym, wybieramy podmiot z listy i ponownie, jak z transportującym, musimy sami sprawdzić uprawnienia odbierającego! Wchodzimy zatem w rejestr i sprawdzamy. Możemy znaleźć, jaki podmiot ma rodzaj decyzji, czas obowiązywania i kto ją wydał ale nie ma w BDO kodów odpadów, jakie podmioty mają w decyzjach!

Trochę historii. Zanim powstał system BDO od lipca 2018 r. obowiązywał rejestr BDO. W rejestrze można było bez problemu pobrać kopię decyzji danego podmiotu i zweryfikować, czy możemy mu odpady oddać. Na dzień dodawania tego wpisu w systemie BDO dalej tej opcji nie ma. Oznacza to, że oddając do danego podmiotu odpad musimy poprosić go o przesłanie kopii decyzji, jak za czasów sprzed BDO. Jeżeli otrzymacie Państwo odpowiedź, że w BDO jest taka informacja, to poproście, aby wskazali Wam GDZIE. Gdzie jest informacja, że mogą odbierać ten konkretny kod odpadu.

Czemu to jest takie ważne z Waszego punktu widzenia? Bo przekazanie odpadu podmiotowi nieuprawnionemu to oczywiście kara od 5 tys. do miliona.
Druga część sekcji to wybranie miejsca prowadzenia działalności odbierającego. Jeżeli ma więcej niż jedno, upewnijmy się, że wybieramy prawidłowe. W razie czego odpady będą wracały do nas na nasz koszt!
Tu skrótowo wspomnę o odpowiedzialności za odpady – odpowiedzialność za odpad bez gwiazdki schodzi z nas w momencie potwierdzenia przyjęcia odpadu przez odbierającego. Jeżeli wyślemy odpad transportującym bez uprawnień lub w złe miejsce i odbierający odpadu nie przyjmie to my ponosimy odpowiedzialność. Za odpady z gwiazdką, czyli niebezpieczne, ponosimy odpowiedzialność nawet o przyjęciu go przez podmiot obierający.

 
Sekcja 5: Informację dotyczące odpadów
Pierwsze obowiązkowe to kod i rodzaj odpadu. Wybieramy z listy i zrobione. Trzeba jednak zweryfikować, czy dobrze dobraliśmy kod. To nie jest proste wybrać jeden z 1200 kodów ale najważniejsze to pamiętać – kod składa się z trzech liczb np. 15  01  01. Pierwsza liczba np. od 01 do 20 oznacza grupę, kolejna pod grupę i ostatnia nazwę odpadu. Zawsze szukajcie odpadu w odpowiedniej grupie. Więcej o klasyfikacji napiszę osobno. Błędna klasyfikacja to oczywiście kary.
Masa odpadów w tonach [Mg]: popularny problem, skąd mam znać masę odpadów? Ustawa nie narzuca obowiązku posiadania wagi, zatem masę należy OSZACOWAĆ. Dosłownie, na oko. Jak odpad dojedzie do odbierającego, ten go zważy, odrzuci naszą KPO w celu wykonania korekty masy i po sprawie. Warto jednak zabezpieczyć się, podając informację, że masa jest oszacowana w sekcji 6.
Numer rejestracyjny środka transportu/Rodzaj środka transportu
Bez dyskusji musi być nr rejestracyjny środka transportu. Jeżeli jedzie ciągnik z naczepą to najlepiej jest to zespół pojazdów i powinny być ona nr po /.

Uwaga! Tego pola nie musicie wypełniać, aż do momentu odbioru odpadów. Można wpisać „Proszę uzupełnić”, aby nie zapomnieć (i aby system się nie czepiał, że pole jest puste). Jeżeli nie wiecie Państwo, który pojazd będzie odbierał odpady to nr rejestracyjny może uzupełnić transportujący lub Wy przed rozpoczęciem transportu (KPO musi mieć status planowana lub zatwierdzona. Dla KPO zatwierdzonej nr rejestracyjny i status może zmienić transportujący).


Data rozpoczęcia transportu – trzeba wybrać ale przed samym transportem też można zmienić jeżeli nastąpi np. dzień później (KPO musi mieć status planowana lub zatwierdzona. Dla KPO zatwierdzonej datę i status może zmienić transportujący).
Godzina rozpoczęcia transportu – jak wyżej. UWAGA – jeżeli znamy nr rejestracyjny pojazdu i datę transportu ale nie znamy godziny to możemy ustawić np. 6.00 i wygenerować potwierdzenie. Jeżeli faktycznie transport rozpocznie się o 12.00 to nie będzie problemu bo wygenerowane potwierdzenie będzie ważne od godziny 6. Możemy zacząć transport po danej godzinie ale nigdy przed.


Sekcja 6: Informacje dodatkowe
Pole na nasze potrzeby. Np. jeżeli oszacowaliśmy masę to tutaj piszemy „Masa odpadów oszacowana. W przypadku różnicy po zważeniu proszę o odrzucenie KPO w celu wykonania korekty”. 
Po co? Żeby była podkładka, że podaliśmy masę, której nie jesteśmy pewni. Zdarzały się przypadki, że odbierający przyjmował podaną przez nas masę bez ważenia. I oczywiście jest to nasza wina zgodnie z prawem. Dlatego warto się zabezpieczyć. 

Wytwórca odpadów, czy przekazujący odpady jest obciążony w całości odpowiedzialnością za treść KPO oraz dane w niej zawarte. Na Państwu ciąży odpowiedzialność za weryfikacje transportującego, odbierającego, prawidłową klasyfikacje kodu itp. A jeżeli jest odpowiedzialność to są i kary. Niestety.

Jeżeli macie Państwo pytania lub coś jest niejasne proszę o komentowanie. Będę odpowiadać lub aktualizować wpis 🙂

Szkolenie Baza Danych o Odpadach – Gdynia 6 marca 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

zapraszam na kolejne szkolenia z tematu odpadów i Bazy Danych o Odpadach. Jesteśmy firmą doradczą z zakresu ochrony środowiska, na co dzień zajmujemy się wsparciem przedsiębiorców z tego zakresu. Nasze szkolenia są dopasowywane do potrzeb uczestników ze względu na wąski zakres specjalizacji i przede wszystkim – nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi. Tak jak dotychczas liczba uczestników jest ograniczona (maksymalnie 15 osób) ze względu na Państwa komfort. Dzięki temu w trakcie szkolenia możecie Państwo zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi na swoje wątpliwości. Nie ma obawy, że Państwa pytanie zginie w tłumie innych, tak jak ma to niestety miejsce na dużych prezentacjach.

W ramach szkolenia dowiedzcie się Państwo m.in.:

 1. Kto i dlaczego musi się wpisać?
 2. Jakie są opcje logowania;
 3. Jak prawidłowo wystawić Kartę Przekazania Odpadu i jakie są etapy jej przepływu między firmami;
 4. Kto jest za co odpowiedzialny i jakie są konsekwencje błędów (również finansowe);
 5. Jak prowadzić Ewidencje Odpadów w nowym systemie;
 6. Sprawozdawczość – od kiedy należy sprawozdawać się przez BDO;
 7. Inne funkcjonalności systemu.

Przewidziana jest część teoretyczna, jak i praktyczna (prezentacja systemu BDO oraz sposobu poruszania się po nim).

 

Dla kogo jest to szkolenie?

Wytwórców, transportujących i zbierających odpady,

Przedsiębiorców oraz pracowników prywatnych przedsiębiorstw,

Specjalistów ds. ochrony środowiska,

Specjalistów ds. odpadów, osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców również tych, którzy dotychczas nie prowadzili ewidencji odpadów, ale w myśl obecnych przepisów są do tego zobowiązani.

 

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Bieżące zmiany w prawie – czy będą ułatwienia dla przedsiębiorców, czego można się spodziewać w najbliższym czasie?
 2. Prawidłowa klasyfikacja odpadów – nadawanie kodów odpadów zgodnie z katalogiem odpadów,
 3. Odpowiedzialność za odpady oraz jej przenoszenie,
 4. BDO – uruchomienie rejestru oraz związane z tym zmiany i utrudnienia,
 5. Kto musi się wpisać do BDO? Zwolnienia z ewidencji.
 6. Przekazywanie odpadów za pośrednictwem BDO:
  1. Omówienie wystawiania KPO oraz dostępnych ról (przekazujący, transportujący, przejmujący),
  2. Statusy KPO oraz ich znaczenie – Planowana/Zatwierdzona/Potwierdzenie wygenerowane/Potwierdzenie przejęcia/Potwierdzenie transportu,
  3. Generowanie potwierdzenia niezbędnego dla transportu odpadów,
  4. Odrzucenie KPO oraz korekta,
  5. Wycofanie KPO,
 7. Przekazywanie odpadów z pominięciem KPO np. nieprofesjonalnie zbierającym i osobom fizycznym,
 8. Zniesienie KPO zbiorczych (miesięcznych),
 9. Ewidencja i sprawozdawczość w BDO:
  1. obsługa kart ewidencji odpadów (KEO),
  2. stany magazynowe na dzień 01.01.2020 r. przy zakładaniu KEO
  3. ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji i poza instalacją,
  4. uzupełnianie ewidencji – ręczne czy automatyczne?
 10. Wniosek o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO,
 11. Dokumenty typu DPO, DPR, zaświadczenia o ZSEiE – wystawiane przez BDO?
 12. Bezpośredni dostęp organów kontrolnych, w tym WIOŚ, ITD., policji itp. do bieżącej ewidencji.
 13. Administracyjne kary pieniężne,
 14. Panel dyskusyjny.

 

Termin i miejsce szkolenia:

6 marca 2020 r.

20 marca 2020 r.

godzina 10-16, Gdynia, ul. Olimpijska 2.

Koszt 430 zł netto za uczestnika

 

Dbając o Państwa komfort organizujemy są małe grupy maksymalnie 15 osób. W cenie szkolenia przewidziany jest catering kawowy.

 

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy szkolenia@niebezpiecznalogistyka.pl

W tytule zgłoszenia proszę wpisać „Zgłoszenie na szkolenie BDO” oraz wybrany przez Państwa termin.

W treści zgłoszenia prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika/uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

 

W razie pytań pozostaje do Państwa dyspozycji. W najbliższym czasie codziennie prowadzę szkolenia w związku z tym pytania proszę kierować na maila szkolenia@niebezpiecznalogistyka.pl

 

Informujemy, że warunkiem odbycia się szkolenia jest zgłoszenie odpowiedniej ilości osób. Szkolenie będzie potwierdzane mailowo minimum 7 dni wcześniej.

 

Pozdrawiam

Małgorzata Solarska
spec. ds. ochrony środowiska
508 56 55 56

 

 

Szkolenie IMDG. Transport morski towarów niebezpiecznych.

Transport morski towarów niebezpiecznych nie jest łatwy. Na co dzień rozwiązujemy problemy związane z np.  nieprawidłowym oznakowaniem kontenerów czy opakowań, problemów nieumiejętnego zastosowania przepisów szczególnych.Tego typu pomyłki są kosztowne i wynikają one najczęściej z faktu, że przepisy IMDG nie są powszechnie dostępne i różnią się od przepisów ADR.
Chcielibyśmy aby każdy nadawca, każdy spedytor morski, każda osoba odpowiedzialna za organizację transportu towarów niebezpiecznych drogą morską, miała rzetelną wiedzę i umiejętności dlatego …

Serdecznie zapraszamy na szkolenie w całości poświęcone tematyce transportu morskiego towarów niebezpiecznych.

Szkolenie odbędzie się w dniach 16-17 marca 2020 r w poniedziałek/wtorek godzina 9:00 – 15:00 – miejsce szkolenia Warszawa, al. Jerozolimskie 123a (Golden Floor)

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?
Szkolenie skierowane jest dla osób zainteresowanych prawidłową organizacją transportu morskiego towarów niebezpiecznych, tj. do nadawców ładunku, do pracowników firm spedycyjnych,  załogi statków, urzędników państwowych.

Plan szkolenia IMDG

 1. Wprowadzenie do kodeksu IMDG. Podstawy prawne transportu morskiego oraz multimodalnego towarów niebezpiecznych. Egzekwowanie i nowelizacja przepisów kodeksu IMDG. Budowa oraz podstawowe zasady kodeksu IMDG.
 2. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych (szczegółowa charakterystyka poszczególnych klas, zasady podziału na grupy pakowania (GP/PG), struktura numeru UN (UN number), prawidłowa nazwa przewozowa (Proper Shipping Name).
 3. Zasady korzystania z informacji zawartych w Safety Data Sheet (SDS).
 4. Budowa i zasady korzystania z listy towarów niebezpiecznych 3.2 IMDG.
 5. Wyłączenia spod przepisów – Limited Quantities, Excepted Quantities (podstawa prawna, limity, oznakowanie, dokumentacja).
 6. Zasady stosowania opakowań i cystern (rodzaje opakowań/cystern, dobór opakowań/cystern, certyfikacja, oznakowanie).
 7. Procedury nadawcze – zasady oznakowywania opakowań, cystern, kontenerów(CTU), opakowań zbiorczych, opakowań/ kontenerów składających się z różnych towarów niebezpiecznych.
 8. Dokumentacja transportowa – zasady prawidłowego zapisu w dokumentach. Certyfikat pakowania kontenera/ pojazdu. Multimodal Dangerous Goods From – zasady wypełniania.
 9. Zasady sztauowania oraz segregacji towarów niebezpiecznych na statku.

Wykładowca: Sylwia Zielińska Doradca ADR, RID, doradca IMDG – Code, doradca IATA-DGR. Certyfikowany
trener, wykładowca akademicki, prawnik, logistyk, autorka książek tematycznych na temat transportu towarów niebezpiecznych, konsultantka merytoryczna w filmie szkoleniowym “BHP w transporcie materiałów niebezpiecznych ADR”.

Więcej informacji o szkoleniu możecie znaleźć na stronie:

http://www.akademia-transportowa.pl/szkolenie-imdg/

Baza Danych o Odpadach BDO – Szkolenie Gdynia 28 stycznia 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Ze względu na duże zainteresowanie przygotowaliśmy dla Was dodatkowe terminy szkolenia z zakresu obsługi Bazy Danych o Odpadach, która od 1 stycznia 2020 r. całkowicie zastąpiła dotychczasową, papierową dokumentację związana z gospodarowaniem odpadami. Szczegóły dotyczące zapisu znajdziecie Państwo na dole strony.

 

W ramach szkolenia dowiedzcie się Państwo m.in.:

 1. Kto i dlaczego musi się wpisać?
 2. Jakie są opcje logowania;
 3. Jak prawidłowo wystawić Kartę Przekazania Odpadu i jakie są etapy jej przepływu między firmami;
 4. Kto jest za co odpowiedzialny i jakie są konsekwencje błędów (również finansowe);
 5. Jak prowadzić Ewidencje Odpadów w nowym systemie;
 6. Sprawozdawczość – od kiedy należy sprawozdawać się przez BDO;
 7. Inne funkcjonalności systemu.

Przewidziana jest część teoretyczna, jak i praktyczna (prezentacja systemu BDO oraz sposobu poruszania się po nim).

 

Dla kogo jest to szkolenie?

Wytwórców, transportujących i zbierających odpady,

Przedsiębiorców oraz pracowników prywatnych przedsiębiorstw,

Specjalistów ds. ochrony środowiska,

Specjalistów ds. odpadów, osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców również tych, którzy dotychczas nie prowadzili ewidencji odpadów, ale w myśl obecnych przepisów są do tego zobowiązani.

 

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Bieżące zmiany w prawie – czy będą ułatwienia dla przedsiębiorców, czego można się spodziewać w najbliższym czasie?
 2. Prawidłowa klasyfikacja odpadów – nadawanie kodów odpadów zgodnie z katalogiem odpadów,
 3. Odpowiedzialność za odpady oraz jej przenoszenie,
 4. BDO – uruchomienie rejestru oraz związane z tym zmiany i utrudnienia,
 5. Kto musi się wpisać do BDO? Zwolnienia z ewidencji.
 6. Przekazywanie odpadów za pośrednictwem BDO:
  1. Omówienie wystawiania KPO oraz dostępnych ról (przekazujący, transportujący, przejmujący),
  2. Statusy KPO oraz ich znaczenie – Planowana/Zatwierdzona/Potwierdzenie wygenerowane/Potwierdzenie przejęcia/Potwierdzenie transportu,
  3. Generowanie potwierdzenia niezbędnego dla transportu odpadów,
  4. Odrzucenie KPO oraz korekta,
  5. Wycofanie KPO,
 7. Przekazywanie odpadów z pominięciem KPO np. nieprofesjonalnie zbierającym i osobom fizycznym,
 8. Zniesienie KPO zbiorczych (miesięcznych),
 9. Ewidencja i sprawozdawczość w BDO:
  1. obsługa kart ewidencji odpadów (KEO),
  2. stany magazynowe na dzień 01.01.2020 r. przy zakładaniu KEO
  3. ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji i poza instalacją,
  4. uzupełnianie ewidencji – ręczne czy automatyczne?
 10. Wniosek o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO,
 11. Dokumenty typu DPO, DPR, zaświadczenia o ZSEiE – wystawiane przez BDO?
 12. Bezpośredni dostęp organów kontrolnych, w tym WIOŚ, ITD., policji itp. do bieżącej ewidencji.
 13. Administracyjne kary pieniężne,
 14. Panel dyskusyjny.

 

Dostępne terminy:

22 stycznia 2020 r. godzina 9-15, Warszawa, al. Jerozolimskie 123A. Koszt 459 netto za uczestnika – BRAK MOŻLIWOŚCI ZAPISU.

28 stycznia 2020 r. godzina 9-15, Gdynia, ul. Olimpijska 2. Koszt 389 zł netto za uczestnika – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA.

12 luty 2020 r. godzina 10-15, Szczecin, ul. Wyszyńskiego 30, Koszt 459 zł netto za uczestnika.

 

Dbając o Państwa komfort organizujemy są małe grupy maksymalnie 15 osób. W cenie szkolenia przewidziany jest catering kawowy.

 

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy szkolenia@niebezpiecznalogistyka.pl

W tytule zgłoszenia proszę wpisać „Zgłoszenie na szkolenie BDO” oraz wybrany przez Państwa termin.

W treści zgłoszenia prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika/uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

 

W razie pytań pozostaje do Państwa dyspozycji. W najbliższym czasie codziennie prowadzę szkolenia w związku z tym pytania proszę kierować na maila szkolenia@niebezpiecznalogistyka.pl

 

Informujemy, że warunkiem odbycia się szkolenia jest zgłoszenie odpowiedniej ilości osób. Szkolenie będzie potwierdzane mailowo minimum 7 dni wcześniej.

 

Pozdrawiam

Małgorzata Solarska
spec. ds. ochrony środowiska
508 56 55 56

BDO, Ochrona Środowiska, Odpady, Odpady Medyczne, Odpady niebezpieczne

BDO – papierowa KPO i sprawozdawczość do 30 czerwca 2020!

BDO – papierowa KPO i sprawozdawczość do 30 czerwca 2020!

edit: Ustawa podpisana – link do dziennika ustaw http://dziennikustaw.gov.pl/du/2020/150/1 

Od jakiegoś czasów w sejmie odbywały się pracy nad zmianą do ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw. Obecnie ustawa po przekazaniu jej do senatu, wróciła z poprawkami, które sejm przyjął… a to oznacza, że ustawa oczekuje na podpis Prezydenta. Jakie są najważniejsze zmiany?
 1. Sporządzanie dokumentacji odpadowej w formie papierowej w przypadku awarii BDO,
 2. Możliwość sporządzania dokumentacji papierowej do 30 czerwca 2020 r. Oznacza to, że każdy kto nie dostał jeszcze hasła (ale ma nr rejestrowy) albo jeszcze ma obawy przed korzystaniem z systemu może wystawiać KPO i prowadzić KEO w formie papierowej,
 3. Sprawozdawczość z zakresu gospodarowania odpadami (też komunalnymi) i opłaty produktowej zostanie przesunięta również do 30 czerwca 2020 r.
A teraz trochę szerzej… Continue Reading

Baza Danych o Odpadach – Szkolenie Warszawa 22 stycznia 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Ze względu na duże zainteresowanie przygotowaliśmy dla Was dodatkowe terminy szkolenia z zakresu obsługi Bazy Danych o Odpadach, która od 1 stycznia 2020 r. całkowicie zastąpiła dotychczasową, papierową dokumentację związana z gospodarowaniem odpadami. Szczegóły dotyczące zapisu znajdziecie Państwo na dole strony.

 

W ramach szkolenia dowiedzcie się Państwo m.in.:

 1. Kto i dlaczego musi się wpisać?
 2. Jakie są opcje logowania;
 3. Jak prawidłowo wystawić Kartę Przekazania Odpadu i jakie są etapy jej przepływu między firmami;
 4. Kto jest za co odpowiedzialny i jakie są konsekwencje błędów (również finansowe);
 5. Jak prowadzić Ewidencje Odpadów w nowym systemie;
 6. Sprawozdawczość – od kiedy należy sprawozdawać się przez BDO;
 7. Inne funkcjonalności systemu.

Przewidziana jest część teoretyczna, jak i praktyczna (prezentacja systemu BDO oraz sposobu poruszania się po nim).

 

Dla kogo jest to szkolenie?

Wytwórców, transportujących i zbierających odpady,

Przedsiębiorców oraz pracowników prywatnych przedsiębiorstw,

Specjalistów ds. ochrony środowiska,

Specjalistów ds. odpadów, osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców również tych, którzy dotychczas nie prowadzili ewidencji odpadów, ale w myśl obecnych przepisów są do tego zobowiązani.

 

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Bieżące zmiany w prawie – czy będą ułatwienia dla przedsiębiorców, czego można się spodziewać w najbliższym czasie?
 2. Prawidłowa klasyfikacja odpadów – nadawanie kodów odpadów zgodnie z katalogiem odpadów,
 3. Odpowiedzialność za odpady oraz jej przenoszenie,
 4. BDO – uruchomienie rejestru oraz związane z tym zmiany i utrudnienia,
 5. Kto musi się wpisać do BDO? Zwolnienia z ewidencji.
 6. Przekazywanie odpadów za pośrednictwem BDO:
  1. Omówienie wystawiania KPO oraz dostępnych ról (przekazujący, transportujący, przejmujący),
  2. Statusy KPO oraz ich znaczenie – Planowana/Zatwierdzona/Potwierdzenie wygenerowane/Potwierdzenie przejęcia/Potwierdzenie transportu,
  3. Generowanie potwierdzenia niezbędnego dla transportu odpadów,
  4. Odrzucenie KPO oraz korekta,
  5. Wycofanie KPO,
 7. Przekazywanie odpadów z pominięciem KPO np. nieprofesjonalnie zbierającym i osobom fizycznym,
 8. Zniesienie KPO zbiorczych (miesięcznych),
 9. Ewidencja i sprawozdawczość w BDO:
  1. obsługa kart ewidencji odpadów (KEO),
  2. stany magazynowe na dzień 01.01.2020 r. przy zakładaniu KEO
  3. ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji i poza instalacją,
  4. uzupełnianie ewidencji – ręczne czy automatyczne?
 10. Wniosek o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO,
 11. Dokumenty typu DPO, DPR, zaświadczenia o ZSEiE – wystawiane przez BDO?
 12. Bezpośredni dostęp organów kontrolnych, w tym WIOŚ, ITD., policji itp. do bieżącej ewidencji.
 13. Administracyjne kary pieniężne,
 14. Panel dyskusyjny.

 

Dostępne terminy:

22 stycznia 2020 r. godzina 9-15, Warszawa, al. Jerozolimskie 123A. Koszt 459 netto za uczestnika – BRAK MOŻLIWOŚCI ZAPISU.

28 stycznia 2020 r. godzina 9-15, Gdynia, ul. Olimpijska 2. Koszt 389 zł netto za uczestnika – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA.

12 luty 2020 r. godzina 10-15, Szczecin, ul. Wyszyńskiego 30, Koszt 459 zł netto za uczestnika.

 

Dbając o Państwa komfort organizujemy są małe grupy maksymalnie 15 osób. W cenie szkolenia przewidziany jest catering kawowy.

 

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy szkolenia@niebezpiecznalogistyka.pl

W tytule zgłoszenia proszę wpisać „Zgłoszenie na szkolenie BDO” oraz wybrany przez Państwa termin.

W treści zgłoszenia prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika/uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

 

W razie pytań pozostaje do Państwa dyspozycji. W najbliższym czasie codziennie prowadzę szkolenia w związku z tym pytania proszę kierować na maila szkolenia@niebezpiecznalogistyka.pl

 

Informujemy, że warunkiem odbycia się szkolenia jest zgłoszenie odpowiedniej ilości osób. Szkolenie będzie potwierdzane mailowo minimum 7 dni wcześniej.

 

Pozdrawiam

Małgorzata Solarska
spec. ds. ochrony środowiska
508 56 55 56

 

 

Szkolenie ADR dla spedytorów/ Warszawa

Celem naszego szkolenia jest poznanie procedur i wytycznych dotyczących transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Nauczenie uczestników szkolenia jak w sposób bezpieczny oraz skuteczny zorganizować transport towarów niebezpiecznych. Dzięki temu szkoleniu osoby zaangażowane w transport zdobędą wiedzę oraz umiejętności pozwalające im sprawnie obsługiwać ładunki niebezpieczne oraz zdobędą certyfikat potwierdzający uzyskanie nowych kompetencji.

 

Szkolenie składa się z 8 modułów, które umożliwią uczestnikowi:

 1. Poznanie podstaw prawnych regulujących problematykę transportu towarów niebezpiecznych drogą lądową (ADR).
 2. Poznanie klasyfikacji towarów niebezpiecznych.
 3. Umiejętne zastosowanie informacji w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
 4. Poznanie zasad postępowania z towarami niebezpiecznymi dużego ryzyka.
 5. Poznanie zasad właściwego doboru opakowań, ich rodzajów, certyfikacji oraz oznakowania.
 6. Poznanie oraz umiejętne stosowanie wyłączeń spod przepisów ( m.in. wyłączenia: LQ, EQ, wyłączenia dotyczące transportu gazów, wyłączenia dotyczące transportu paliw, wyłączenia dotyczące operacji transportowej, wyłączenia na podstawie kategorii transportowej 1.1.3.6 ADR)
 7. Poznanie oraz umiejętne wypełnianie dokumentacji transportowej.
 8. Poznanie wymagań dotyczących pojazdów, kontenerów, cystern – sposobów transportu materiałów niebezpiecznych oraz umiejętność wprowadzenia właściwych  procedur nadawczych i transportowych.
 9. Umiejętne określenie zakresu odpowiedzialności każdego uczestnika transportu towarów niebezpiecznych ( mi.n nadawcy, przewoźnika, odbiorcy, spedytora) oraz obowiązki i odpowiedzialność doradcy ds. bezpieczeństwa.

Wykładowca: Sylwia Zielińska Doradca ADR, RID, doradca IMDG – Code, Doradca IATA-DGR. Certyfikowany
trener, wykładowca akademicki, prawnik, logistyk, autorka książek tematycznych na temat transportu towarów niebezpiecznych, konsultantka merytoryczna w filmie szkoleniowym “BHP w transporcie materiałów niebezpiecznych ADR”.

Czas trwania szkolenia 8 h / jeden dzień szkoleniowy (w tym przerwy kawowe ) . Koszt szkolenia otwartego – 590 zł netto.
Koszt szkolenia zamkniętego – ustalany indywidualnie.

Proszę pobrać oraz uzupełnić Kartę Uczestnictwa w szkoleniu  „ADR dla spedytorów” oraz przesłać jej skan na adres mailowy biuro@akademia-transportowa.pl, po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma.

Terminy szkoleń:

04.11.2019 – poniedziałek godzina 9:00 – 16:00 – miejsce szkolenia Gdynia, ul. Olimpijska 2

02.12.2019 – poniedziałek godzina 9:00 – 16:00 – miejsce szkolenia Gdynia, ul. Olimpijska 2

20.01.2020 – poniedziałek godzina 9:00 – 16:00 – miejsce szkolenia Warszawa al. Jerozolimskie 123a (Budynek Golden Floor)

27.01.2020 – poniedziałek godzina 9:00 – 16:00 – miejsce szkolenia Gdynia, ul. Olimpijska 2

24.02.2020 – poniedziałek godzina 9:00 – 16:00 – miejsce szkolenia Warszawa al. Jerozolimskie 123a (Budynek Golden Floor)

23.03.2020 – poniedziałek godzina 9:00 – 16:00 – miejsce szkolenia Gdynia, ul. Olimpijska 2

Informacje dotyczące terminu szkolenia udziela Sylwia Zielińska  +48 604 511 661